THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ BÀI TẬP

  -  

Để làm giỏi bài tập thì bây giờ hoàn thành bạn cần nắm chắc chắn kiến thức toàn thể kiến thức của thì này. Bởi đó là một vào 12 thì cực kỳ quan trọng. Trong nội dung bài viết này, theshineshop.vn sẽ cung ứng đầy đủ hầu hết cấu trúc, cách sử dụng và bài xích tập áp dụng. Hãy cùng theo dõi ngay lập tức nhé!


1. Giải pháp dùngthì hiện tại hoàn thànhtrong giờ Anh

1.1. Thì hiện nay tại xong xuôi được dùng làm nói về những sự việc vừa mới xẩy ra và hậu quả của chính nó vẫn còn tác động đến hiện nay tại

Ví dụ:

I’ve broken my watch so I don’t know what time it is.

Tôi đã có tác dụng vỡ đồng hồ đeo tay nên tôi không biết hiện thời là mấy giờ.

Bạn đang xem: Thì hiện tại hoàn thành và bài tập

They have cancelled the meeting.

Họ sẽ hủy buổi họp.

She’s taken my copy. I don’t have one.

Cô ấy vẫn lấy phiên bản của tôi. Tôi không có cái nào.


Đăng ký kết thành công. Công ty chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để chạm mặt tư vấn viên vui vẻ click TẠI ĐÂY.


The sales team has doubled its turnover.

Phòng sale đã tăng doanh số bán sản phẩm lên gấp đôi.

1.2. Lúc nói về sự việc việc mới diễn ra gần đây, dùng những từ như ‘just’ ‘already’ hay ‘yet’

We’ve already talked about that.

Chúng ta đã nói tới việc đó.

She hasn’t arrived yet.

Cô ấy vẫn không đến.

I’ve just done it.

Tôi vừa làm việc đó.


*
*
*
Bài tập thì hiện nay tại chấm dứt có đáp án
I ………..just (decide)……… to lớn start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any thể thao since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now and we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the over of term.The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal hotel yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come và look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài tập 2: biến hóa từ hiện nay tại chấm dứt sang thừa khứ đối chọi (và ngược lại)This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

We began eating when it started to rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

Xem thêm: Niềm Tự Hào Dân Tộc Việt Nam ” Của Tôi, Tự Hào Việt Nam

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài tập 3:Chia những động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfectWe (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife và I (travel)……………………………. To Mexico by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my car last week.However, I (have)……………………. No trouble with my car since then.Bài tập 4: Khoanh tròn giải đáp đúng

1. When ____________ the school?

A) have you joined

B) did you joined

C) did you join

D) have you ever joined

2. _____________ in England?

A) Did you ever worked

B) Have you ever worked

C) Worked you

D) Didn’t you have worked

3. That’s the best speech _________

B) I never heard

B) I didn’t hear

C) I used lớn hear

D) I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________

A) I never dealt with.

B) I never had to khuyến mãi with.

C) I’ve ever had to giảm giá khuyến mãi with.

D) I’ve never had to giảm giá with

5. ______ to lớn him last week.

A) I spoke

B) I’ve already spoken

C) I didn’t spoke

D) I speaked

6. _____a contract last year và it is still valid.

A) We have signed

B) We signed

C) We haven’t signed

D) We have sign

7. ______ from a business trip to France.

A) I come back

B) I came back

C) I never came back

D) I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.

A) rised _ falled

B) rose _ fell

C) have risen _ have fallen

D) rose _ have fallen

9. You ____________ to a word ____________

A) listened _ I haven’t said

B) didn’t listen _ I say

C) listened _ saying

D) haven’t listened _ I’ve said back

10. I can’t believe that ________________ the news.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Viết Chữ Lên Ảnh Trên Word, Cách Viết Chữ Lên Ảnh

A) you haven’t read

B) you didn’t read

C) you don’t read

D) you read not

Bài tập 5: bài bác tập hiện tại tại xong và quá khứ đơnI………my Maths homework yesterday. (to do)………Susan………to England by plane? (to go)They………a farm two weeks ago. (to visit)Jenny & Peggy………their brother. (not/to help)The children………at trang chủ last weekend. (not/to be)When………you………this wonderful skirt? (to design)My mother………into the van. (not/to crash)The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)………you………your aunt last week? (to phone)He………milk at school. (not/to drink)The police………two people early this morning. (to arrest)She………to japan but now she………back. (to go – to lớn come)Dan………two tablets this year. (already/to buy)How many games………so far this season? (your team/to win)………the cn Tower when you………in Toronto? (you/to visit – to stay)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/to vị – to finish)There………an accident in High Street, so we have to lớn use King Street khổng lồ get to lớn your school. (to be)I………Peter since I………last Tuesday. (not/to see – to arrive)Frank………his xe đạp last May. So he………it for 4 months. (to get – khổng lồ have)20) I’m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to write – lớn work)Peter……… football yesterday.They……… the car. It looks new again.John và Peggy……… the book. Now they can watch the film.I……… my friend two days ago.We……… another country before.She……… a new oto in 2011.I’m sorry, but I……… my homework.……… the game of chess?The girls……… their lunch yet.I………my keys, so I can’t xuất hiện that door. (to lose)Columbus………in the New World in 1492. (to arrive)Nina………her leg. She is still in hospital. (to break)He………here all his life. (to live)Colin………for Brazil this morning. (to leave)Last winter Robin………with his father in the Alps for three days. (to stay)Ellen………with her left hand. (always/to write)She………a language course in Paris last summer. (to do)………anyone………yet? (to phone)I………Paul today, but I………him last Sunday.Bài tập 6: tìm kiếm lỗi sai với sửa lỗi trong các câu dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cát eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.