Những Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng phù hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ dàng nắm bắt và bài tập tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học viên học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 hơn. Để sở hữu tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 6 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Những bài tập tiếng anh lớp 6


Mục lục bài tập giờ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 6 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 6 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề soát sổ 1 tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học tập kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 6 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 6 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Tiếng Anh 6 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “play + môn thể thao”: đùa môn thể dục thể thao gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời hạn làm gì

Dịch: Tôi thường dành vào buổi tối cuối tuần chơi ước lông với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, và Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách ở thời bây giờ đơn do gồm mốc thời gian “every”

Dịch: Linda tất cả tiết giờ đồng hồ Anh vào thiết bị 3, 5 với 6 từng tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved tức là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô nhỏ bé khá nhút nhát. Cô không nói các khi gặp mặt bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table và the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: nhiều từ chỉ địa chỉ “between…and…”: sống giữa…và…

Dịch: – bé mèo đâu rồi? – Nó sinh hoạt giữa chiếc bàn và giá bán sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại đơn do gồm mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex thường làm xong bài tập về nhà dịp 8 giờ tối.


Đáp án A

Giải thích: kết cấu “there + are + danh tự số nhiều”: có…

Dịch: gồm 2 chiếc bút chì trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “do physical exercise”: bầy dục

Dịch: bạn nên tập thể dục thường xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghi vấn thời hiện tại đơn

Dịch: bao gồm phải Bobby thường làm cho thí nghiệm đồ gia dụng lý sau giờ học không?


Question 9: We _________ lớn the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: các từ “go to lớn the judo club” đi mang đến câu lạc cỗ judo

Dịch: chúng tôi đến câu lạc cỗ judo 2 lần mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to lớn us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. To explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện tại tiếp tục do tất cả mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang giải thích bài học cho cái đó mình đấy.


Question 11: – What bởi you vì chưng in your không lấy phí time? – I always ________ books in my miễn phí time.

A. Is reading B. To read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời bây giờ đơn vì bao gồm trạng trường đoản cú “always”

Dịch: – Lúc từ từ cậu làm cho gì? – Tớ luôn luôn đọc sách lúc rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. To ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại tại tiếp diễn vì bao gồm trạng từ bỏ “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann sẽ đạp xe cho trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. Lớn visit D. Khổng lồ visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me to study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “be too adj (for sb) khổng lồ V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ bắt đầu này vượt khó buộc phải tớ chả học được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) cha Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks lớn school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him lớn school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry & English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học tập ở trường trung học cơ sở Ba Đình trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở lúc này đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến vị trí nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, vì chưng thế

Dịch: Cậu ấy sinh sống khá sát trường, chính vì thế cậu ấy thường quốc bộ với một vài fan bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì gồm mốc thời hạn “today”

Dịch: Nhưng bây giờ bố cậu ấy đang đưa cậu ấy mang đến trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ học

Dịch: Sau tiếng học, cậu ấy thường nghịch bóng chuyền trên sân thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D lớn answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast & go lớn school. My school is not very far from my house so I often go to school on foot. But today I ride my xe đạp because I want to lớn attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là một trong những học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: dựa vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter to six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. On foot B. By xe đạp C. By oto D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: trường học của tôi không xa khỏi nhà tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I want khổng lồ attend my English class after school.”

Dịch: Tôi ao ước tham gia lớp giờ Anh sau giờ đồng hồ học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel to lớn work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling to work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel to lớn working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel to lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở hiện tại đơn vì có mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe đồ vật mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: sinh sống trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều yêu cầu động từ chia ở dạng số các “are”

Dịch: tất cả các môn sinh hoạt trường bắt đầu của tôi thường rất thú vị.


Question 3: Helen/ bởi vì / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English thử nghiệm gooder than I do.

B. Helen does this English kiểm tra better than I do.

C. Helen is doing this English thử nghiệm good than I do.

D. Helen vì chưng this English demo better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought lớn study hard to please our parents.

B. We ought studying hard khổng lồ please our parents.

C. We ought to study hard khổng lồ pleasing our parents.

D. We ought to lớn studying hard to lớn please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “ought to V”: tất cả bổn phận bắt buộc làm gì

Dịch: họ phải học cần cù để làm cha mẹ hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Xem thêm: Hình Ảnh Về Sự Tha Thứ Vĩ Đại Của Người Mẹ, Những Hình Ảnh Tượng Trưng Cho Sự Tha Thứ

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách thời hiện tại tiếp tục vì tất cả mốc thời hạn “at present”

Dịch: bây giờ Bing đang đánh tennis ở sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to lớn make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight black hair.

B. My teacher has straight black long hair.

C. My teacher has hair black long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight black hair” tóc dài, thẳng và đen.

Dịch: giáo viên tôi gồm mái tóc dài, thẳng với đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports không tính tiền spends.

B. He spends most his không tính phí time of playing sports.

C. He spends most of his không lấy phí time playing sports.

D. He playing sports most of his miễn phí time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cấu trúc “spend + thời gian + Ving”: Dành thời gian làm gì

Dịch: Anh ấy dành phần lớn thời gian rảnh đùa thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her to lớn take và ask your teacher the khung to sign.

B. Please your teacher her take the size to and ask lớn sign.

C. Please sign to take khung your teacher ask to the her and.

D. Please take the form to your teacher & ask her khổng lồ sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “take st to lớn sw” mang vật gì đến đâu

“ask sb khổng lồ V” yêu cầu ai làm cho gì

Dịch: sung sướng mang lá solo đến mang lại cô giáo của em và nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, & a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, và three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil and a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, and three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: bao gồm một chiếc bút chì, 1 dòng compa, và 3 quyển sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn uống tiệm, ăn ngoài

Dịch: buổi tối nay đi ra bên ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t lượt thích learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích có tác dụng gì

Dịch: Tôi yêu thích học nước ngoài ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: biến hóa giữa 2 cấu tạo “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: ngôi trường tôi tất cả 2000 học sinh.


Question 13: Students ought to vì chưng homework after class

A. Students must do homework after class.

B. Students may vày homework after class.

C. Students can vày homework after class.

D. Students have to vị homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “have lớn V” = “ought to V”: gồm bổn phận cần làm gì

Dịch: học viên cần bắt buộc làm bài tập sau tiếng học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough lớn be in my class.

A. That little girl is too young to be in my class.

B. That little girl is old enough to lớn be in my class.

C. That little girl isn’t too young khổng lồ be in my class.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Bà Lớp 5 (Chọn Lọc), Top 36 Bài Văn Tả Bà Lớp 5 Siêu Hay

D. That little girl is young enough khổng lồ be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: thay đổi 2 cấu tạo “Be adj enough to lớn V” (đủ như vậy nào để triển khai gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống: