Làm bài tập tiếng anh lớp 8

     

Chương trình giờ Anh lớp 8 có tương đối nhiều kiến thức ngữ pháp quan tiền trọng, vừa mang ý nghĩa nền tảng và cũng có thể có sự nâng cấp nhất định so với các lớp dưới. Vì chưng vậy, để tiếp thu được lượng kỹ năng này, học viên không chỉ cần phải có sự siêng chỉ, lắng nghe bài bác trên lớp mà cũng cần phải có sự ôn luyện thường xuyên xuyên, làm nhiều chủng loại các bài bác tập ngơi nghỉ nhà. Bài viết dưới đây đã điểm lại một số trong những phần ngữ pháp quan trọng và đặc biệt kèm theo một số đề minh họa bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 cụ thể để các bạn học sinh hoàn toàn có thể tham khảo cùng ôn luyện, từ đó củng gắng thêm kiến thức của mình.

Bạn đang xem: Làm bài tập tiếng anh lớp 8

Tóm tắt kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ tập trung ôn lại những thì vẫn học ở lớp dưới: hiện tại đơn, lúc này tiếp diễn, vượt khứ đơn, tương lai đơn. Đồng thời sẽ có tác dụng quen với một số thì mới

Tương lai gần: biểu đạt hành động chắc hẳn rằng sẽ xảy ra trong tương lai vì đã có sự chuẩn bị, bố trí từ trước hoặc sự suy đoán chắc hẳn rằng dựa vào địa thế căn cứ ở hiện nay tại

S + am/ is/ are + going khổng lồ + V…

Quá khứ tiếp diễn: biểu đạt hành hễ đang xẩy ra tại một thời điểm trong quá khứ, hành vi này đang xẩy ra thì hành vi khác xen vào

S + was/ were + Ving…

Hiện tại trả thành: diễn đạt hành rượu cồn đã xẩy ra trong vượt khứ cùng vẫn kéo dãn dài đến hiện tại tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” trong cấu tạo này sẽ có các dạng không giống nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một số câu thụ động dạng đặc biệt quan trọng cần chú ý sẽ có kết cấu khác với kết cấu trên: câu thụ động với think/ believe/ say, câu tiêu cực với have, get, make và need.

Câu tường thuật (Câu loại gián tiếp): tùy thuộc theo câu thẳng có mục tiêu gì (mệnh lệnh, yêu cầu, mong xin, ra lệnh, nói nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu loại gián tiếp đang có kết cấu tương ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) toV…

Câu è cổ thuật: “ S + V (tùy từng thì V sẽ được chia không giống nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: bao gồm 4 loại

Loại 0: biểu đạt sự thật rõ ràng hoặc thói quen.


If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)…

Loại 1: diễn tả sự việc có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại), S + will/ shall/ can + V…

Loại 2: diễn tả sự việc không tồn tại thật ở hiện tại.

If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: mô tả sự việc không tồn tại thật trong thừa khứ.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ phản thân: nhấn mạnh vấn đề chủ thể tạo nên hành vi (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài cấu tạo khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + lớn V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + to V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + khổng lồ V…

Một số đề ôn tập giờ Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn giải đáp đúng

Hoa got used lớn ………… in her new school after a month.

A. Study B. Studying C. Studied D. Is studying

2. Peter’s not going khổng lồ drive, ………… he?

A. Does B. Is C. Isn’t D. Will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want lớn get more …………, please contact Mrs Hoa.

A. Inform B. Informer C. Informative D. Information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. Because B. Instead C. Though D. But

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. Wait B. Waiting C. Lớn wait D. Waited

7. He says he’s been to lớn ………… restaurant in town.

A. Many B. Every C. All D. Most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. Strongly B. Strength C. Strong D. Enough strong

Bài 2: chọn từ gồm phần gạch ốp chân được phân phát âm khác với các từ còn lại

A. cheap B. Match C. chore D. Machine A. Resource B. Scout C. Sound D. Proud A. Recycle B. Sky C. Century D. Why A. Equipment B. Comment C. Improvement D. Development A. include B. Prison C. Trip D. Minus A. Answer B. Golden C. Delicious D. Wonder A. Family B. Grocery C. Try D. Happy A. Organized B. Lived C. Concerned D. Established A. Around B. Delicious C. House D. Ground A. Buffalo B. Rope C. Wisdom D. Clothes 

Bài 3: phân chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

You (be)……………….. To lớn Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. Our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. Us since she (move)……………….. Lớn the new town. Look! Our train (come)…………………

*
*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. The washing up, but I (do)……………….. It tonight because she is sick. He (cut)……………….. My hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. Again quickly.

The Sun (rise)……………….. In the East và (set)……………….. In the West. My grandma (use)……………….. To lớn tell me the folktales. She (not like)……………….. Playing soccer. They (work)……………….. In this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu cần sử dụng từ vào ngoặc

There is no building in the city higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His car runs fast but a race oto runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….

I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to hotline them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used khổng lồ live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used khổng lồ hunt seals – they ate the meat và made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used khổng lồ cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used to take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used lớn spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to gọi the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used to lớn live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why vì chưng many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather like almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 8 

Bài 1: Điền giới từ tương thích vào khu vực trống

They have built this house …….. A long time. We have lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. The table …….. The right corner …….. The room. The course begins …….. January và ends …….. April. I usually watch TV …….. The evening. The stadium is in …….. Of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. The morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. Different ways. Thank you very much …….. Lending me your bike. I got good grades…….. English và Math last semester.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho phần gạch ốp chân

……………………………………………………………………?

Hoa went lớn school late this morning because her xe đạp broke down.

……………………………………………………………………?

I have to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be home after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used khổng lồ live on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

phái nam often walks lớn school.

……………………………………………………………………?

I need to lớn improve Math và English.

……………………………………………………………………?

He was made khổng lồ work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best friend is very helpful and friendly.

Bài 3: Viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………

My hobbies are playing sports and reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began khổng lồ study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn lời giải đúng để xong đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. Computers. They were large (2)……………. Which filled rooms và they always had big tapes which went round and round. (3)……………. The 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. New machines were much cheaper & much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. Pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of trang chủ computer owners used them mainly for (8)…………….

A. Have B. Had C. Has D. Having A. Machines B. Matches C. Metal D. Factories A. On B. At C. In D. Of A. In B. At C. On D. Over A. They B. This C. That D. These A. That B. Over C. Than D. As A. Lớn B. For C. With D. Of A. Games B. Lines C. Plays D. Changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

ba and tuy nhiên plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Các Bước Lập Kế Hoạch Bản Thân Siêu Đơn Giản, Các Bước Lập Kế Hoạch Bản Thân

We buy two new rackets yesterday. We’re going lớn play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going to bởi the homework for you. You should bởi it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend và I to dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard lớn pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years và he doesn’t want to move khổng lồ other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, & also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: dùng từ lưu ý viết thành câu trả chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going lớn / take part / recycling program / save natural resources / and / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………

My father / used / drive a oto / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. Is B. Was C. Will be D. Has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. Khổng lồ follow B. Following C. Lớn following D. Followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. Sit B. Lớn sit C. Sitting D. Siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. Stand B. Stood C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing

6. The leader said that ………… to lớn award the prize lớn you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. Were decorated C.decorating D. Decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… lớn the USA by the French.

A. Constructed B. Designed C. Completed D. Presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau với điền T (True) hoặc F (False)

London is Britain’s biggest city. It is a very old city and dates back to the Romans. It is a city of historic building and churches, và it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular đô thị with foreign tourists & has more than eight million visitors a year. The đô thị is famous for its shopping và department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists khổng lồ get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings và churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists to lớn travel around London.

Bài 4: phân tách dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

My father (plant)……………….. Some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. In the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. Books. We (not go)……………….. To lớn the zoo very often. Lan & Phong (be)……………….. In the kitchen. They (cook)……………….. Dinner. What about (play)……………….. Soccer this afternoon? My sister (be)……………….. In the garden. She (water)……………….. The flowers. How you (feel)……………….. Now? I (feel)……………….. Hot. They (live)……………….. In tp hcm city since January. That’s a very old bike. He (have)……………….. It for a long time. I (buy)……………….. The motorbike 5 years ago.

Bài 5: chọn từ gồm phần gạch chân được vạc âm khác với gần như từ còn lại

A. Folk B. Hold C. Photo D. Neighbor A. Tonight B. Introduce C. Movie D. Humor A. Answer B. Always C. wrong D. write A. Fishing B. Cousin C. invent D. Furniture A. Classmate B. Character C. Grade D. Place

Hi vọng đa số đề ôn tập mà bài viết cung cấp trên đây sẽ là tài liệu xem thêm hữu ích, giúp các bạn củng cố vững chắc kiến thức của mình, chinh phục mọi kì thi. 

Đáp án đưa ra tiết

Đề 1: Đề bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have … been – spent 6. Cut – will grow

2. Hasn’t visited – moved 7. Rises – sets

3. Is coming 8. Used

4. Speaking 9. Doesn’t like

5. Does – will bởi vì 10. Have worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the city.

2. Miss Lan prefers gardening to fishing.

3. His car doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used to điện thoại tư vấn them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used khổng lồ live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 

Bài 1: 1. For 6. Front

2. In – for 7. At – in – on

3. On – on- of 8. In

4. In – in 9. For

5. In 10. In

Bài 2: 1. Why did Hoa go lớn school late this morning?

2. What vày you have to vị every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use to live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does phái nam go to lớn school?

7. What subjects vì you need lớn improve?

8. By whom was he made khổng lồ work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me to carry those chairs into the house.

2. He told me lớn give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me lớn help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports and reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has to wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to do the housework without the help of modern equipment.

Xem thêm: Hình Xăm Cá Chép Bít Tay, Bít Tay Nhìn Là Mê Mới Nhất Hiện Nay

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. Plays => play 6. Lived => have lived

2. Buy => bought 7. By => in

3. Itself => yourself 8. On => in

4. I => me 9. With => from

5. Learning => to learn 10. & => but

Đề 3: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going lớn take part in a recycling program to save natural resources and money for the