Dộng Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh Have

     

Cách phân tách động trường đoản cú have cực kỳ dễ, các bạn phải nhớ 3 dạng sống bảng thứ nhất để có thể chia rượu cồn từ đó ở ngẫu nhiên thời nào.Giờ các bạn xem phương pháp chia chi tiết của động từ have sinh hoạt bảng trang bị 2 cụ thể hơn về toàn bộ các thì.

Chia Động Từ: HAVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to have having had
Bảng phân chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện trên đơn have have has have have have
Hiện trên tiếp diễn am having are having is having are having are having are having
Quá khứ đơn had had had had had had
Quá khứ tiếp diễn was having were having was having were having were having were having
Hiện tại hoàn thành have had have had has had have had have had have had
Hiện tại xong xuôi tiếp diễn have been having have been having has been having have been having have been having have been having
Quá khứ trả thành had had had had had had had had had had had had
QK xong Tiếp diễn had been having had been having had been having had been having had been having had been having
Tương Lai will have will have will have will have will have will have
TL Tiếp Diễn will be having will be having will be having will be having will be having will be having
Tương Lai hoàn thành will have had will have had will have had will have had will have had will have had
TL HT Tiếp Diễn will have been having will have been having will have been having will have been having will have been having will have been having
Điều Kiện giải pháp Hiện Tại would have would have would have would have would have would have
Conditional Perfect would have had would have had would have had would have had would have had would have had
Conditional Present Progressive would be having would be having would be having would be having would be having would be having
Conditional Perfect Progressive would have been having would have been having would have been having would have been having would have been having would have been having
Present Subjunctive have have have have have have
Past Subjunctive had had had had had had
Past Perfect Subjunctive had had had had had had had had had had had had
Imperative have Let′s have have


Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *