CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG TIẾNG ANH

  -  

Trong chương này mình sẽ trình diễn cách đọc với viết bốn phép toán cơ bản trong giờ đồng hồ Anh. Đó là những phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Thuộc CNTA mày mò Cộng trừ nhân chia tiếng Anhcác phép tính trong tiếng anh là gì nhé!


Các phép tính trong giờ anh là gì?

addition < ə’diʃən > : phép cộngsubtraction < səb’ trækʃən > : phép trừmultiplication < mʌltiplication > : phép nhândivision < də’ viʒən > : phép chiamultiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chươngadd < æd > : cộng, thêm vàosubtract < səb’ trækt > : trừ, giảm đidivide < də’ vaid > : chiaplus < plʌs > : cộng, thêm vàominus < ‘mainəs > : trừ, bớt đi

Cộng trừ nhân chia tiếng Anh là gì?

Phép cùng trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Phép cộng trong tiếng Anh là Addition: < ə’diʃən >.

Bạn đang xem: Cộng trừ nhân chia trong tiếng anh

Với phép cộng:

Để màn trình diễn cho dấu cùng (+), bạn có thể sử dụng and, make hoặc plus.Để biểu diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng cồn từ to be hoặc equal

Dưới đây là các cách nói khác biệt cho bài toán 7 + 4 = 11:

– Seven & four is eleven. – Seven và four’s eleven. – Seven and four are eleven. – Seven & four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách biểu đạt theo ngữ điệu Toán học).


*
Phép cộng (Addition) trong giờ đồng hồ Anh

Phép trừ trong giờ Anh là gì?

Phép trừ trong giờ Anh là Subtraction: < səb’ trækʃən >.

Với phép trừ:

Để màn biểu diễn cho dấu trừ (-), bạn có thể sử dụng minus. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng giới từ from với phương pháp nói ngược lại.Để trình diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng đụng từ to be hoặc equal

Dưới đấy là các giải pháp nói không giống nhau cho bài toán 11 – 7 = 4:

– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách miêu tả theo ngữ điệu Toán học)

Phép nhân trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Phép nhân trong giờ Anh là Multiplication: < mʌltiplication >.

Xem thêm: Laptop Hp Của Nước Nào? Review Các Dòng Laptop Hp Top 9 Loại Tốt Bền Nhất Đa Năng Giá Từ 5Tr

Với phép nhân:

Để màn trình diễn cho dấu nhân (x), bạn cũng có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc chúng ta có thể nói nhị số nhân tiếp tục nhau, trong số ấy số nhân vật dụng hai màn biểu diễn ở dạng số nhiều.Để màn biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng hễ từ to be hoặc equal

Dưới đấy là các giải pháp nói khác nhau cho việc 5 x 6 = 30:

– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách mô tả theo ngữ điệu Toán học)

Phép phân tách trong giờ Anh là gì?

Phép chia trong tiếng Anh là Division: < də’ viʒən >.

Với phép chia:

Để màn biểu diễn cho dấu chia (÷), chúng ta cũng có thể sử dụng divided by. Hoặc chúng ta có thể sử dụng into theo phong cách nói ngược lại như trong phép trừ.Để trình diễn kết quả, bạn có thể sử dụng hễ từ to be, equal hoặc sử dụng go.

Dưới đây là các bí quyết nói không giống nhau cho bài xích toán trăng tròn ÷ 5 = 4:

– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách diễn tả theo ngôn từ Toán học)

Ghi chú: Nếu bài toán có những số hạng hoặc công dụng là những số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tham khảo cách phát âm viết các số trong số chương trước.

Ví dụ câu hỏi với 5 ÷ 2 = 2.5 thì chúng ta cũng có thể nói:

Five divided by five is/equals two point five.

Xem thêm: Mẹ Bầu 3 Tháng Đầu Có Được Ăn Dưa Hấu Không ? Bầu 3 Tháng Đầu Ăn Dưa Hấu Được Không

Các dấu cùng trừ nhân phân tách trong giờ anh

+ Dấu cùng Plus /plʌs/ vệt trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/± Dấu cộng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/x lốt nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/÷ dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Các dấu khác trong giờ đồng hồ anh

STT cam kết Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm 1 . dấu Chấm Dot /dɒt/ 2 . vệt chấm cuối câu Period /ˈpɪə.ri.əd/ 3 , dấu phẩy Comma /ˈkɒm.ə/ 4 : lốt hai chấm Colon /ˈkəʊ.lɒn/ 5 ; lốt chấm phẩy Semicolon /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/ 6 vệt 3 chấm Ellipsis /iˈlɪp.sɪs/ 7 ! vệt chấm cảm Exclamation mark /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/ 8 ? vệt hỏi Question mark /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/ 9 vệt gạch ngang nhiều năm Dash /dæʃ/ 10 vệt gạch ngang ngắn Hyphen /ˈhaɪ.fən/ 11 ( ) lốt ngoặc Parenthesis (hoặc ‘brackets’) /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/ 12 < > lốt ngoặc vuông Square brackets /ˈskweə ˌbræk.ɪts/ 13 vệt phẩy phía trên bên đề nghị Apostrophe /əˈpɒs.trə.fi/ 14 ‘ ‘ dấu trích dẫn đối chọi Single quotation mark /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/ 15 ” ” vệt trích dẫn kép Double quotation marks /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/ 16 & Dấu với Ampersand /ˈæm.pə.sænd/ 17 vệt mũi tên Arrow /ˈær.əʊ/ 18 + Dấu cùng Plus /plʌs/ 19 lốt trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ đôi mươi ± Dấu cộng hoặc trừ Plus or minus /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/ 21 x vết nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ 22 ÷ Dấu phân tách is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/ 23 = Dấu bằng is equal khổng lồ /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 24 lốt không bởi is not equal to lớn /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 25 lốt Trùng is equivalent khổng lồ /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/ 26