CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

     

Câu trực tiếp với câu gián tiếp (Reported Speech) là 1 trong những cấu tạo ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh. Cách biến đổi từ câu trực tiếp quý phái câu loại gián tiếp và ngược lại khá phức tạp, đòi hỏi người học chăm đề câu trực tiếp cùng câu con gián tiếp yêu cầu mức độ triệu tập cao độ và tài năng vận dụng vào những bài tập nhằm ghi nhớ xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Chuyển câu trực tiếp gián tiếp

Trong bài học này, với theshineshop.vn bọn họ sẽ được khối hệ thống hóa chi tiết về khái niệm, cách đổi khác sử dụng và các loại câu tường thuật thông dụng trong tiếng Anh nhé.

A. Tư tưởng câu tường thuật

Câu tường thuật là câu thuật lại tiếng nói trực tiếp.

Lời nói trực tiếp (direct speech): là mô tả lại đúng chính xác điều ai đó đã nói (còn gọi là trích dẫn). Bề ngoài của câu lời nói trực tiếp sẽ được đặt trong dấu noặc kép.

Ví dụ: She said ” He is so handsome”. Theo đó, câu "He is so handsome" là lời nói trực tiếp tuyệt câu trực tiếp.

Lời nói con gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là tường thuật lại lời vẫn nói của một người khác bên dưới dạng con gián tiếp, không cần sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Lylys said: ”I want khổng lồ go home” -> Lylys said she wanted lớn go home là câu loại gián tiếp (indirect speech).

Khi chúng ta sử dụng câu con gián tiếp, họ thường nói về quá khứ, bởi vậy dạng trường đoản cú của rượu cồn từ vào câu cũng khá được chia ngơi nghỉ quá khứ.

IELTS Grammar: chũm trọn kỹ năng câu con gián tiếp (Reported Speech)

B. Biến đổi câu trực tiếp quý phái câu con gián tiếp

Khi gửi từ một lời nói trực tiếp sang gián tiếp khá solo giản, họ chỉ cần áp dụng đúng ngôn từ tường thuật và hạ đụng từ xuống một cung cấp quá khứ, đại tự được chuyển đổi mang đến phù hợp. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vụ việc sau:

Nếu động từ trần thuật (reporting verb) phân tách ở các thì hiện nay tại bọn họ giữ nguyên thì (tense) của động từ chính, đại từ chỉ định và hướng dẫn và các trạng từ chỉ địa điểm chốn tương tự như trạng từ chỉ thời gian cần được đưa theo những dạng khác khi gửi từ câu trực tiếp lịch sự câu loại gián tiếp.Ví dụ:He says: “I’m going khổng lồ Quang Binh next week.”⇒ He says he is going khổng lồ Quang Binh next week.

Nếu đụng từ trần thuật (reporting verb) của một câu vẫn ở thì quá khứ thì đề xuất lùi động từ chính về quá khứ một bậc khi gửi từ khẩu ca trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo một số quy tắc dưới đây:

Rule (Quy tắc)

Direct speech (Trực tiếp)

Reported speech (Gián tiếp)

1. Tenses

(Thì)

Present simple (V/Vs/es)Hiện tại đơn

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Present progressive (is/am/are+Ving)Hiện trên tiếp diễn

Past progressive (was/were+Ving)Quá khứ tiếp diễn

Present perfect (have/has+VpII)Hiện tại hoàn thành

Past perfect (had+VPII)Quá khứ trả thành

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Past perfect (had +VpII)Quá khứ trả thành

Past progressive (was/were +Ving)Quá khứ tiếp diễn

Past progressive/Past perfect progressive (had +been +Ving)Quá khứ tiếp diễn / quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Past perfectQuá khứ trả thành

Past perfectQuá khứ trả thành

Future simple (will +V)Tương lai đơn

Future in the past (would +V)Tương lai trong vượt khứ

Near future (is/am/are +going to+V)Tương lai gần

Was/were +going khổng lồ +V

2. Modal verbs(Động trường đoản cú khuyết thiếu)

CanMayMust

CouldMightMust/Had to

3. Adverb of place(Trạng từ bỏ chỉ địa điểm chốn)

ThisThat

ThatThat

These

Those

Here

There

4. Adverb of time(Trạng từ bỏ chỉ thời gian)

Now

Then

Today

That day

Yesterday

The day before/ the previous day

The day before yesterday

Two days before

Tomorrow

The day after/the next (following) day

The day after tomorrow

Two days after/ in two days’ time

Ago

Before

This week

That week

Last week

The week before/ the previous week

Last night

The night before

Next week

The week after/ the following week

5.Subject/Object(Chủ ngữ/tân ngữ)

I / me

She, he /Her, him

We /our

They/ them

You/you

I, we/ me, us

NOTE: Khi chuyển động từ chúng ta chỉ bắt buộc nhớ lấy hễ từ gần nhà ngữ nhất giảm đi 1 cột tức là:

Động từ sinh hoạt cột 1 thì giảm đi cột 2, ( lưu giữ thêm ed khi không phải là đông từ bỏ bất quy tắc)Động trường đoản cú cột 2 thì sút thành cột 3Động trường đoản cú cột 3 thêm had phía trước

Tuy nhiên, cần chăm chú một số trường hợp sau đây không sút thì cồn từ:

Nói về chân lý, sự thật.Thì quá khứ trả thành.Trong câu bao gồm năm xác định.Các câu có cấu tạo sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF loại 2, 3 .

*

Câu tường thuật là 1 ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong giờ Anh

C. Các loại câu tường thuật phổ biến trong giờ Anh

1. Câu tường thuật ở dạng câu nhắc

S + say(s)/said + (that) + S + V

says/say khổng lồ + O -> tells/tell + Osaid lớn + O ->told+O

Eg: He said to me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

2. Câu tường thuật nghỉ ngơi dạng câu hỏi

a.Yes/No questions:

S+asked/wanted to know/wondered+if/wether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b.Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V.

says/say to lớn + O -> asks/ask + Osaid to + O -> asked + O

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

3. Câu tường thuật sinh hoạt dạng câu mệnh lệnh

a.Khẳng định: S + told + O + to-infinitive

Ex: "Please wait for me here, Mary".

Tom said -> Tom told Mary khổng lồ wait for him there.

b.Phủ định: : S + told + O + not to-infinitive

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said lớn us. –>The teacher told us not to lớn talk in class.

D. Một trong những dạng câu tường thuật sệt biệt

a.SHALL/ WOULD dùng để diễn tả đề nghị, lời mời

Tom asked: "Shall I bring you some tea?"

-> Tom offered lớn bring me some tea.

Tom asked: "Shall we meet at the theatre?"

-> Tom suggested meeting at the theatre.

b.WILL/ WOULD/ CAN/ COULD sử dụng để diễn tả sự yêu thương cầu

Tom asked: "Will you help me, please?'"

-> Tom asked me to help him.

Jane asked Tom: "Can you xuất hiện the door for me, Tom?"

-> Jane asked Tom to mở cửa the door for her.

E. Các cấu trúc câu loại gián tiếp nâng cao

Trong phần này yêu cầu nhớ cách thực hiện của giới từ sau động từ, những dạng rượu cồn từ Ving xuất xắc To V với nhận dạng những loại câu phụ thuộc vào sắc thái nghĩa.

1. Câu gián tiếp cùng với WARN: Cảnh báo

S+ warned+ sb+ khổng lồ V/ not khổng lồ V + O

Hoặc S + Warned sb against Ving: chú ý ai làm (không làm) gì

Ex: “Don’t play ball near the restricted area.” I said to lớn the boy

--> I warned the boy not to lớn play ball near the restricted area / against playing ball near the restricted area

2. Câu loại gián tiếp với ADVICE: Lời khuyên

S+ should/had better/ought to + V

If I were you, I would + V...

Why dont you + V.

-->S +advised+sb+to Vo/not lớn Vo khuyên nhủ ai đó nên( tránh việc ) làm gì

Ex: "You should drink more water" The doctor said khổng lồ her

--> The doctor advised her to drink more water

"If I were you, I wouldnt buy that book" my friend said

--> My friend advised me not lớn buy that book

3. Câu loại gián tiếp cùng với PROMISE : Lời hứa

S+ will/won't + V

-->S +promised+sb+to + V / not to V: hứa làm gì

Ex: " I will never vì chưng this again " He said khổng lồ her

--> he promised her not to vị that again

4. Câu loại gián tiếp với INVITE: Lời mời

S+ invited sb+ khổng lồ V/ to+danh từ/danh trường đoản cú (địa điểm): mời ai đó làm gì hoặc mang đến đâu

Ex: Ann said: “Come khổng lồ my place whenever you are free.”

→ Ann invited me to lớn come lớn her place whenever I was free.

5. Câu con gián tiếp cùng với THREATEN: Đe dọa

S+ threatened (sb)+to V/ not to V : đe doạ (ai) làm gì

Ex: He said " I will kill you if you dont vị that "-

--> He threatened to lớn kill me if I didnt vì that

6. Câu con gián tiếp cùng với SUGGEST: Lời đề nghị

Shall we+ V....

Let's+ V...

How/What about+ Ving....

Why dont we + V ..

-->S+ suggested+ Ving= S+ suggested+ that+ S+ should/shouldn't+ Vđề nghị làm những gì hoặcd diều gì nên được làm

Ex: " Why don’t we go out for a walk?” said the boy.

→ The boy suggested going out for a walk

7. Câu gián tiếp với EXCLAIM: Câu cảm thán

How+adj+S+tobe!

What+a/an+adj+DT!

--->S+exclaimed + that+ S+ V(lùi thì) + O

Ex: He said, “What a lovely garden they have!"

--> He exclaimed that they had a lovely garden.

"How dreadful!" (Đáng sợ quá!)

--> He exclaimed that it was dreadful.

8. Câu gián tiếp cùng với WISH: ước chúc

S+ wished+ sb+ (a/a) + adj+DT: chúc ai đó đã đạt được điều gì

Ex: " Have a happy birthday" she said

-> she wished me a happy birthday

9. Câu gián tiếp với CONGRATULATE: Chúc mừng

S+ congratulated+ sb + a/an+ adj+ DTOr S+ congratulated+ sb+ on+ Ving : chúc mừng ai vị điều gì

Ex: “I’m happy khổng lồ know that you win the game. Congratulations!”, Jim said to Mary.

--> Jim congratulated Mary on winning the game

*

Các cấu tạo câu loại gián tiếp nâng cao

10. Câu con gián tiếp với WELCOME: chào mừng, kính chào đón

S + welcomed + sb/st + khổng lồ + địa điểm: chào đón ai mang đến với ..

Ex: " Welcome khổng lồ my house , my dear " she said khổng lồ her friend--> She welcomed her friend khổng lồ her house

11. Câu con gián tiếp với ACCUSE : kết tội ai

S+ accused+ sb+ of (not)+ Ving

Ex: " You stole my bike ". He said

--> He accused me of stealing / having stolen his bike

12. Câu loại gián tiếp cùng với AGREE : đồng ý

S+ agreed+ khổng lồ V: chấp nhận làm gì

Ex: Ann: " Would you wait half an hour.? "Tom: " All right"

=> Tom agreed to wait.

13. Câu con gián tiếp cùng với ADMIT : quá nhận

S+ admitted+ Ving: xác định đã có tác dụng gì

Ex: “I’ve made the wall dirty” said one student

.–> One student admitted making the wall dirty.

14. Câu con gián tiếp cùng với DENY: đậy nhận

S+ denied+ Ving: phủ nhận đã làm cho gì

Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.”

-> Peter denied stealing the painting.

Xem thêm: Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới Cho Khách Hàng, Lời Chúc Tết 2022 Cho Khách Hàng Hay Nhất

15. Câu con gián tiếp với REFUSE : tự chối

S+ refused+ to V : không đồng ý làm gì

Ex: Ann: "Would you lend me another £50? "Tom: " No, I won’t lend you any more money" .

=> Tom refused to lend her any more money.

16. Câu con gián tiếp cùng với INSIST: nhất quyết , nài nỉ nỉ

S+ insisted+ on+ Ving khăng khăng, nề hà nỉ làm cho gì.

Ex: Tom said “ Let me pay for myself.

=> Tom insisted on paying.

17. Câu gián tiếp cùng với APOLOGISE : xin lỗi

S+ apologized+ to+ sb+ for(not)+ Ving xin lỗi ai vì làm (không làm) gì.

Ex: Ann said khổng lồ her boss: “I’m sorry I’m late”.

=> Ann apologized to her trùm cuối for being late.

18. Câu con gián tiếp với DREAM: mơ ước

S+ dreamed of+ Ving luôn luôn mơ về điều gì.

Ex: Daisy said: “I want khổng lồ be a famous singer in the world.”

-> Daisy dreamed of being a famous singer in the world.

19. Câu con gián tiếp cùng với ENCOURAGE : rượu cồn viên, khích lệ

S+ encouraged + sb + to lớn VEx: “Try again” she said.

=> She encouraged me to try again.

20. Câu loại gián tiếp với PREVENT : ngăn chặn

S+ prevented+ sb/st+ from+ Ving ngăn ai làm gì ,cái gì xảy ra

Ex: My mother said: "I cant let you use the phone."

--> My mother prevented me from using the phone.

21. Câu gián tiếp cùng với REPROACH: trách mắng

S+ reproached+ sb+ for+ Ving

Ex: " You should have finished the report by now” John told his secretary.

--> John reproached his secretary for not having finished the report.

22. Câu con gián tiếp cùng với BLAME: đổ lỗi

S + blamed sb + For + Ving : đổ lỗi ai có tác dụng gì

Ex: " It was your fault. You didnt tell the truth " She said.

--> She blamed me for not telling the truth.

23. Câu con gián tiếp với SUSPECT: nghi ngờ

S+ suspected sb of Ving : nghi ngờ ai làm cho gì.

Ex: " I think He stole that car " My friend said.

--> My friend suspected him of stealing that car.

24. Câu gián tiếp cùng với OFFER: Gợi ý

Shall I help you...Can I ...-> S+ offered to + V gợi ý làm gì cho ai

Ex: " Can I carry the bag for you " He said

--> he offered lớn carry the bag for me

25. Câu con gián tiếp với REGRET: ăn năn tiếc

S+ regretted + Ving : hụt hẫng đã làm cho gì

Ex: " I wish I had visited her" said He

--> He regretted not having visited/ visiting her

26. Câu gián tiếp cùng với COMPLAIN: Phàn nàn

S+ complained about + ST: phàn nàn điều gì

Ex: "You are always getting up late" My mother said

--> My mother complained about my getting up late

27. Câu loại gián tiếp với REMIND: nhắc nhở

S + reminded sb + to lớn V: nhắc nhở ai làm cho gì.

Ex: “Don’t forget khổng lồ phone me this afternoon,” he said.

→ He reminded me khổng lồ phone him that afternoon.

28. Câu con gián tiếp cùng với CRITICISE: Phê bình

S+ Criticized sb + For + Ving: phê bình ai câu hỏi gì.

Ex: " You shoudnt have made that mistake " the boss khủng said to lớn me ( các bạn lẽ ra không nên gây nên lỗi đó ).

--> The boss criticized me for having made that mistake.

29. Câu loại gián tiếp cùng với THANK: Cảm ơn

S + Thanked SB for ST: cảm ơn ai bởi điều gì.

Ex: "Thank you very for your help" She said lớn him.

--> She thanked him for his help.

30. Câu con gián tiếp cùng với CALL: gọi

S+ Called SB Something: gọi ai sẽ là gì.

Ex: “Liar!”

--> He called me a liar.

31. Câu con gián tiếp với những dạng câu ghép (có 2 câu nói trong một dấu ngoặc kép)

Đối với các trường hợp bắt buộc dùng liên từ nhằm nối chúng lại; các liên từ thường dùng là :Nếu 2 câu là nguyên nhân, công dụng (quan hệ nhân quả) của nhau thì dùng: Because/ So….

“Don’t tell me to vì chưng that. I don’t like it “--> He asked me not khổng lồ tell him to vày that because he did not like it.

Nếu 2 câu sẽ là câu nói liên tiếp nhau (quan hệ nối tiếp) thì dùng: and added that : Và thêm vào rằng

Ex: “ I miss my mother. I will visit her tomorrow.”

--> She said that she missed her mother & added that she would visit her the next day.

- trường hợp 2 câu khác dạng nhau (không cùng là câu phạt biểu, câu bổn phận hay câu nghi vấn,...) thì câu đầu vẫn làm bình thường sau đó thêm and và hễ từ tường thuật riêng rẽ của câu sau.

Ex: “This is my book. Don’t take it away.”

--> She said that was her book & told me not khổng lồ take it away.

“Tomorrow is my birthday. Vì you remember that?”

--> She said that the next day was her birthday & asked me if I remembered that

Như vậy, theshineshop.vn đã khiến cho bạn hệ thống lại những kiến thức cần cố gắng được về câu trực tiếp gián tiếp trong giờ đồng hồ Anh trường đoản cú cơ phiên bản đến nâng cao. Hy vọng, qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ rộng về Reported Speech và luyện tập thật các để thành thạo bí quyết chuyển câu trực tiếp sang con gián tiếp.

Xem thêm: Cách Lấy Lại Bài Đăng Đã Xóa Trên Facebook Đơn Giản Nhất, Hướng Dẫn Khôi Phục Bài Viết Đã Xóa Trên Facebook

Các chúng ta có thể tham khảo nhiều nội dung bài viết hữu ích khác về phương thức học tiếng Anh từ bỏ theshineshop.vn để cùng nâng cao trình độ giờ Anh của bản thân mình nhé! Chúc chúng ta học tập hiệu quả.