Chỉ số xà phòng hóa

     

Bài viết giúp những em củng cố kỹ năng về phản bội ứng xà phòng hóa với biết cách xác minh các chỉ số hóa học béo: chỉ số axit, chỉ số xà chống hóa, chỉ số este...

Bạn đang xem: Chỉ số xà phòng hóa

Bạn vẫn xem: Chỉ số xà chống hóa là gì

Phản ứng xà phòng hóa của chất béo. Xác minh chỉ số hóa học béo.

1. Kiến thức liên quan:

a. Phản ứng xà phòng chất hóa học béo:

- là phản ứng của chất khủng với dung dịch kiềm NaOH/KOH, chế tạo ra grixerol với hỗn hợp những muối Na/K. Lếu hợp các muối này đó là xà phòng.

 

*

 - Là phản ứng không thuận nghịch.

b. Những chỉ số hóa học béo:

- Chỉ số axit: là số miligam KOH phải để th-nc axit béo tự do có vào 1g chất béo.

- Chỉ số xà chống hóa: là số miligam KOH yêu cầu để xà phòng hóa glixerit và th-nc axit béo tự do thoải mái trong 1g hóa học béo.

- Chỉ số este: là số miligam KOH cần để xà chống hóa glixerit của một g hóa học béo, là hiệu số giữa chỉ số xà chống hóa còn chỉ số axit.

- Chỉ số I2: là số miligam I2 có thể cộng với 100g chất lớn không no.

Xem thêm: Văn Kiện Nào Của Đảng Nhấn Mạnh “Vấn Đề Thổ Địa Là Cái Cốt Của Cách Mạng Tư Sản Dân Quyền”?

2. Lấy ví dụ minh họa:

Ví dụ 1:

Khi xà chống hóa 2,52g chất béo A yêu cầu 90ml hỗn hợp KOH 0,1M. Phương diện khác, xà phòng hóa trọn vẹn 5,04g chất béo A nhận được 0,53g glixerol. Search chỉ số axit và chỉ số xà phòng hóa.

Lời giải:

Có: mKOH = 0,09.0,1.56.1000= 504 mg

=> Chỉ số xà phòng hóa: = 200 mg.

Phản ứng xà chống hóa:

(RCOO)3C3H5 + 3KOH ---> C3H5(OH)3 + 3RCOOK

nKOH= 3nglixerol = 3.(frac0,5392)

=> mKOH = nKOH.56

=> số miligam KOH bắt buộc để xà phòng hóa 1g chất béo = (fracm_KOH5,04)= (frac3.0,53.56.100092.5,04)= 192 mg

=> chỉ số este của chủng loại chất lớn = chỉ số xà chống hóa - chỉ số axit

=> chỉ số axit = chỉ số xà phòng hóa - chỉ số este = 200 - 192 = 8 mg

 

Ví dụ 2:

Để trung hòa lượng axit thoải mái có vào 14g một mẫu hóa học béo, đề nghị 15ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo.

Lời giải:

mKOH= 15.0,1.56= 84 mg

=> số miligam KOH cần dùng để trung hòa lượng axit tự do trong 1g mẫu mã chất khủng là: 84/14 = 6 mg

=> chỉ số axit của mẫu chất to là: 6

Ví dụ 3:

Để th-nc 10g một hóa học béo bao gồm chỉ số axit là 5,6 đề nghị dùng từng nào gam NaOH?

Lời giải:

Mẫu hóa học béo bao gồm chỉ số axit là 5,6 => Ta có:

Cứ th-nc 1g hóa học béo đề nghị 5,6 mgKOH=> tương ứng với 4mg NaOH

Vậy: th-nc 10g chất to ----------------------------------- 40mg = 0,04g NaOH

=> yêu cầu 0,04g NaOH.

Ví dụ 4: 

xà chống hóa 1kg hóa học béo tất cả chỉ số axit là 2,8 yêu cầu dùng 350 ml hỗn hợp KOH 0,1M. Khối lượng glixerol chiếm được là bao nhiêu?

Lời giải:

cách 1: 

nKOH = 0,35.1 = 0,35 mol => mKOH = 0,35.56.1000=19600 mg

 => chỉ số xà chống hóa của chủng loại chất mập là: = 19,6 mg

=> chỉ số este = chỉ số xà phòng hóa – chỉ số axit = 19,6 – 2,8 = 16,8mg

(RCOO)3C3H5 + 3KOH --- C3H5(OH)3 + 3RCOOK (1)

1g 16,8mg

1kg 16,8g

=> nglixerol = (frac13.n_KOH)(1) = (frac16,83.56)= 0,1 mol

=> mglixerol = 9,2 g

cách 2: 

KOH + RCOOH RCOOK + H2O (1)

3KOH + (R'COO)3C3H5 3R'COOK + C3H5(OH)3 (2)

 nKOH (1) = 

*

*

 nKOH (2) = 0,1 mol

=> mC3H5(OH)3 =9,2 gam

3. Bài tập từ giải:

Bài 1:Để xà phòng hóa 10kg hóa học béo tất cả chỉ số axit bằng 7, tín đồ ta mang lại chất phệ đó chức năng với dung dịch đựng 1,42kg NaOH. Sau phản nghịch ứng hỗn hợp được th-nc vừa đủ bởi vì 500ml dung dịch HCl 1 M.

a. Tính cân nặng glixerol và cân nặng xà phòng nguyên chất thu được.

b. Tìm khối lượng phân tử trung bình của các axit béo, biết rằng axit béo tự do thoải mái cũng chính là axit đã tạo thành chất béo.

Xem thêm: So Sánh Wifi 1 Râu Và 2 Râu Và 2 Râu, So Sánh Wifi 1 Râu Và 2 Râu

Bài 2: Xà phòng hoá 1 kg chất béo tất cả chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà chống hoá 200.Khối lượng glixerol chiếm được là bao nhiêu?

Bài 3: Một loại mỡ cất 70% triolein với 30% tristearin về khối lượng. Tính cân nặng xà chống thu được lúc xà phòng hoá trọn vẹn 100kg chất mỡ đó bằng NaOH.

Bài 4: Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà chống hoá hoàn toàn m gam mỡ trên bởi NaOH nhận được 138 gam glixerol. Cực hiếm của m?

Bài 5: Để xà chống hoá 35kg triolein đề xuất 4,939 kilogam NaOH thu được 36,207 kilogam xà phòng. Xác minh chỉ số axit của mẫu mã chất bự trên. 

Các em cài đặt thêm BTTN về phản bội ứng xà phòng hóa chất to và khẳng định chỉ số chất phệ tại trên đây :)