PASSIVE VOICE (CÂU BỊ ĐỘNG): NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

     

Bài này sẽ reviews về câu bị động, bao gồm cách sử dụng câu bị động, cấu trúc câu tiêu cực và đối chiếu với câu chủ động.

Bạn đang xem: Passive voice (câu bị động): những kiến thức cần nắm vững


 

*

CÂU BỊ ĐỘNG

(Passive voice)

I- PHÂN BIỆT CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

1. Câu chủ động:

* bí quyết sử dụng:

Câu dữ thế chủ động là câu được áp dụng khi bạn dạng thân công ty được nhắc tới tự tiến hành hành động

Ví dụ:

 Mary did her homework yesterday. (Mary làm bài xích tập về công ty ngày hôm qua.)

Ta thấy đơn vị được nói tới trong câu này là “Mary” và phiên bản thân công ty này hoàn toàn có thể tự tiến hành việc “làm bài bác tập về nhà”. Vây đề nghị ta thực hiện câu công ty động.

* Dạng thức thông thường của câu nhà động:

S + V + O

Trong đó: S(subject): công ty ngữ

V (verb): hễ từ

O (object): tân ngữ

CHÚ Ý:

- Động từ vào câu sẽ chia theo thì.

Ví dụ:

- My parents are preparing a lot of delicious cakes.

S V O

Ta thấy công ty “bố chị em tôi” trả toàn có thể tự tiến hành việc “chuẩn bị tương đối nhiều bánh ngon”. Động trường đoản cú “prepare” chia theo thì lúc này tiếp diễn.

2. Câu bị động:

* biện pháp sử dụng:

- Câu thụ động được sử dụng khi bạn dạng thân công ty không tự thực hiện được hành động.

Ví dụ:

- My money was stolen yesterday. (Tiền của tôi bị trộm mất ngày hôm qua.)

Ta thấy công ty là “tiền của tôi” không thể tự “trộm” được mà lại bị một ai đó “trộm” phải câu này ta cần áp dụng câu bị động.

* Dạng thức của câu bị động.

be + VpII

Trong đó: be: đụng từ “to be”

VpII: Động trường đoản cú phân tự hai

CHÚ Ý:

Động trường đoản cú “to be” sẽ phân chia theo thì và phân tách theo công ty ngữ.

Ví dụ:

- The meal has been cooked. (Bữa ăn uống vừa mới được nấu.)

Ta thấy “bữa ăn” quan yếu tự thực hiện việc “nấu” phải ta cần sử dụng câu bị động. Động trường đoản cú “to be” phân chia thì hiện tại xong với nhà ngữ là ngôi máy 3 số ít nên tất cả dạng là “has been + cooked (động từ bỏ phân từ hai).


II- CÂU BỊ ĐỘNG

1. Cấu trúc đổi khác từ câu dữ thế chủ động sang câu bị động

công ty động: S + V + O

 

Bị động: S + be + VpII + (by + O)

CHÚ Ý:

- TÂN NGỮ (O) trong câu dữ thế chủ động làm CHỦ NGỮ trong câu bị động.

- ĐỘNG TỪ (V) trong câu chủ động sẽ đưa thành “be + VpII”. Trong các số đó “be” phân chia theo thì và phân chia theo chủ ngữ.

- CHỦ NGỮ (S) vào câu dữ thế chủ động sẽ biến hóa thành tân ngữ và có giới từ “by” đằng trước (by + O).

Ví dụ:

- công ty động: They will sell their house next year.

S V O

-> Bị động: Their house will be sold by them next year.

S be + VpII by + O

2. Cấu tạo câu thụ động với các thì trong tiếng anh

Các thì

Chủ động

Bị động

1. Bây giờ đơn

S + V(s/es) + O

Ví dụ:

- Mary studies English every day.

S+ is/am/are + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- English is studied by Mary everyday.

2. Lúc này tiếp diễn

S + is/am/are + V-ing + O

Ví dụ:

- He is planting some trees now.

S + is/am/are + being + VpII+ (by + O)

Ví dụ:

- Some trees are being planted (by him) now.

3. Quá khứ đơn

S + V-ed + O

Ví dụ:

- She wrote a letter yesterday.

S + was/were + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- A letter was written (by her) yesterday.

4. Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

Ví dụ:

- They were buying a car at 9 am yesterday.

S + was/were +being + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- A oto was being bought at 9 am yesterday.

5. Bây giờ hoàn thành

S + have/ has + VpII + O

Ví dụ:

- My parents have given me a new bike on my birthday.

S + have/ has + been + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- A new xe đạp has been given to me by my parents on my birthday.

6. Hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn

S + have/ has + been + V-ing + O

 

Ví dụ:

- John has been repairing this oto for 2 hours.

S + have/ has + been + being +VpII+(by + O)

Ví dụ:

- This oto has been being repaired by John for 2 hours.

7. Quá khứ hoàn thành

S + had + VpII + O

Ví dụ:

- He had finished his report before 10 p.m yesterday.

S + had + been + VpII + (by O)

Ví dụ:

- His report had been finished before 10 p.m yesterday.

8. Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

S + had + been + V-ing + O

 

Ví dụ:

- I had been typing the essay for 3 hours before you came yesterday.

S + had + been + being + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- The essay had been being typed for 3 hours before you came yesterday.

9. Sau này đơn

S + will + V(nguyên thể) + O

Ví dụ:

- She will bởi vì a lot of things tomorrow.

S + will + be + VpII + (by O)

Ví dụ:

- A lot of things will be done tomorrow.

10. Tương lai tiếp diễn

S + will + be +V-ing + O

Ví dụ:

- She will be taking care of her children at this time tomorrow

S + will + be + being + VpII + (by O)

Ví dụ:

- Her children will be being taken care of at this time tomorrow.

11. Tương lai trả thành

S + will + have + VpII + O

Ví dụ:

- She will have finished her studying by the end of this year.

S + will + have + been + VpII + (by O)

Ví dụ:

- Her studying will have been finished by the end of this year.

12. Tương lai dứt tiếp diễn

S + will + have + been + V-ing + O

Ví dụ:

- I will have been teaching English for 5 years by next week.

S + will + have +been + being + VpII + (by O)

Ví dụ:

- English will have been being taught by me for 5 years by next week.


 III- BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG VỚI CÁC THÌ vào TIẾNG ANH

Bài 1: mang đến dạng đúng của hễ từ vào ngoặc:

1. The broken table (repair) yesterday.

2. A new mobile phone (buy) next month.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Hình Vuông Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4 Là Gì ? Ví Dụ Minh Họa

3. Flowers (water) in the garden now.

4. English (learn) for 3 months by this weekend.

5. This movie (watch) yesterday.

6. This book (read) three times.

7. My motorbike (steal) yesterday.

8. My watch (break) last night.

Bài 2: Chuyển các câu sau sang trọng câu bị động.

1. My sister cooks meals every day.

2. My mother cleaned the floor yesterday.

3. My friend has written ten emails for 2 hours.

4. My father is painting our house.

5. My sister was buying some food at 11 a.m yesterday.

6. My brother uses a pencil to lớn draw beautiful pictures.

7. They had finished their work before you came yesterday.

8. I will call you If there is any important information.

IV- ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. The broken table (repair) yesterday.

- was repaired

2. A new sản phẩm điện thoại phone (buy) next month.

- will be bought

3. Flowers (water) in the garden now.

- are being watered


4. English (learn) for 3 months by this weekend.

- will have been learnt

5. This movie (watch) yesterday.

- was watched

6. This book (read) three times.

- has been read

7. My motorbike (steal) yesterday.

- was stolen

8. My watch (break) last night.

- was broken

Bài 2:

1. My sister cooks meals every day.

- Meals are cooked by my sister every day.

2. My mother cleaned the floor yesterday.

- The floor was cleaned by my mother yesterday.

3. My friend has written ten emails for 2 hours.

- Ten emails have been written for two hours by my friend.

4. My father is painting our house.

- Our house is being painted by my father.

5. My sister was buying some food at 11 a.m yesterday.

- Some food was being bought by my sister at 11 a.m yesterday.

6. My brother uses a pencil khổng lồ draw beautiful pictures.

- A pencil is used to draw beautiful pictures by my brother.

7. They had finished their work before you came yesterday.

- Their work had been finished before you came yesterday.

8. I will call you If there is any important information.

Xem thêm: Bài Tập Tính Đạo Hàm - Các Dạng Toán Và Bài Tập Chuyên Đề Đạo Hàm


- You will be called if there is any important information.

Tải về