Các cấu trúc thì trong tiếng anh

     

Cấu trúc và cách dùng các thì trong tiếng anh: Xem cụ thể công thức của 12 thì trong tiếng anh cùng dấu hiệu nhận biết và cách dùng của các thì trong giờ anh khi bạn học ngữ pháp giờ anh.

Bạn đang xem: Các cấu trúc thì trong tiếng anh

Trước khi đi vào chi tiết từng thì, bạn cũng có thể theo dõi bảng tóm tắt về 12 thì trong giờ đồng hồ anh dưới đây:

*
Ngữ pháp giờ đồng hồ anh: 12 thì trong tiếng anh

1. Thì lúc này Đơn (Simple Present):

S + Vs/es + O (Đối với hễ từ Tobe)S + do/does + V + O (Đối với đụng từ thường)

Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn: always, every, usually, often, generally, frequently.

Cách cần sử dụng thì bây giờ đơn

Thì hiện tại đơn diễn tả một đạo lý , một thực sự hiển nhiên. Ex: The sun ries in the East. Tom comes from England.Thì bây giờ đơn miêu tả 1 kiến thức , một hành vi xảy ra liên tục ở hiện tại tại. Ex: Mary often goes to school by bicycle. I get up early every morning.Lưu ý : ta thêm “es” sau những động tự tận thuộc là : O, S, X, CH, SH.Thì hiện tại đơn diễn đạt năng lực của con người : Ex : He plays badminton very wellThì hiện tại đơn còn mô tả một kế hoạch thu xếp trước về sau hoặc thời khoá biểu , quan trọng dùng với các động từ bỏ di chuyển.

2. Thì hiện tại tại tiếp tục (Present Continuous): S + be (am/ is/ are) + V_ing + O

Dấu hiệu nhận biết Thì bây giờ tiếp diễn: now, right now, at present, at the moment,……….

Cách sử dụng Thì bây giờ tiếp diễn

Thì lúc này tiếp diễn tả một hành vi đang ra mắt và kéo dãn dài một thời gian ở hiện tại tại. Ex: The children are playing football now.Thì này cũng thường tiếp sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh. Ex: Look! the child is crying. Be quiet! The baby is sleeping in the next room.Thì này còn diễn tả 1 hành vi xảy ra lặp đi tái diễn dùng với phó từ bỏ ALWAYS: Ex : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember –Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xẩy ra ( làm việc tương lai gần) Ex: He is coming tomrow

Lưu ý : Không dùng thì này với các động từ chỉ dấn thức bỏ ra giác như : lớn be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,………. Ex: I am tired now. She wants khổng lồ go for a walk at the moment. Bởi vì you understand your lesson? khi học tiếng anh online, chúng ta có thể xem thêm về cách chia thì trong giờ anh

3. Thì quá khứ đơn (Simple Past): S + was/were + V_ed + O

Dấu hiệu nhận biết thì thừa khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng thì quá khứ đơn: Thì vượt khứ đơn diễn đạt hành động đã xẩy ra và hoàn thành trong quá khứ với thời hạn xác định.

CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ

When + thì quá khứ đơn (simple past)When + hành vi thứ nhất

4. Thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous): S + was/were + V_ing + O

Dấu hiệu nhận thấy thì thừa khứ tiếp diễn: While, at that very moment, at 10:00 last night, và this morning (afternoon).

Cách dùng thì vượt khứ tiếp diễn: dùng để diễn đạt hành cồn đã xẩy ra cùng lúc. Nhưng hành động đầu tiên đã xảy ra sớm hơn với đã đang liên tiếp xảy ra thì hành động thứ nhì xảy ra.

CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM -ING. While + thì quá khứ tiếp nối (past progressive)

5. Thì hiện nay tại chấm dứt (Present Perfect): S + have/ has + Past participle + O

Dấu hiệu phân biệt thì hiện tại hoàn thành: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách dùng thì bây giờ hoàn thành:

Thì bây giờ hoàn thành diễn tả hành hễ đã xảy ra hoặc chưa lúc nào xảy ra nghỉ ngơi 1 thời gian không xác định trong thừa khứ.Thì hiện tại tại ngừng cũng biểu đạt sự lập đi lập lại của 1 hành vi trong thừa khứ.Thì hiện tại tại kết thúc cũng được sử dụng với i since và for.Since + thời gian ban đầu (1995, I was young, this morning etc.) Khi fan nói sử dụng since, bạn nghe yêu cầu tính thời hạn là bao lâu.For + khoảng thời gian (từ ban sơ tới bây giờ) Khi fan nói cần sử dụng for, bạn nói buộc phải tính thời gian là bao lâu.

Xem thêm: Tự Làm Khuôn Bánh Bằng Giấy, Cách Làm Khuôn Bánh Bông Lan Bằng Giấy Bạc

*

6. Thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn (Present Perfect Continuous): S + have/ has + been + V_ing + O

Dấu hiệu nhận ra Thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

Cách cần sử dụng thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn: Thì hiện nay tại xong tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành vi đã xẩy ra trong vượt khứ và thường xuyên tới bây giờ (có thể cho tới tương lai).

7. Thừa khứ hoàn thành (Past Perfect): S + had + Past Participle + O

Dấu hiệu phân biệt thì vượt khứ trả thành: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Cách cần sử dụng thì vượt khứ trả thành: Thì thừa khứ hoàn thành mô tả 1 hành động đã xẩy ra và xong trong vượt khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Pas Perfect Continuous): S + had + been + V_ing + O

Từ nhận thấy thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn: until then, by the time, prior to that time, before, after.

Cách sử dụng thì khứ xong tiếp diễn: Thì quá khứ dứt tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian của 1 hành vi đã đang xẩy ra trong vượt khứ và chấm dứt trước 1 hành vi khác xảy ra và cũng xong trong thừa khứ

9. Tương lai solo (Simple Future): S + shall/will + V(infinitive) + O

Cách cần sử dụng thì tương lai đơn:

Khi các bạn đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to.Khi bạn chỉ dự tính trước, dùng be going khổng lồ không được dùng will. CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING to + ÐỘNG TỪ (ở hiện tại: simple form)Khi bạn diễn đạt sự tự nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được sử dụng be going to. CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở hiện nay tại: simple form)

10. Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous): S + shall/will + be + V_ing+ O

Dấu hiện nhận ra Thì tương lai tiếp diễn: in the future, next year, next week, next time, và soon.

Cách sử dụng Thì tương lai tiếp diễn:Thì sau này tiếp diễn miêu tả hành đụng sẽ xẩy ra ở một thời điểm nào đó trong tương lai.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Trên Powerpoint, Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Bằng Powerpoint

CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING hoặcCHỦ TỪ + BE GOING lớn + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING

11. Thì tương lai dứt (Future Perfect): S + shall/will + have + Past Participle

Dấu hiệu nhận biết Thì tương lai trả thành: by the time & prior lớn the time (có tức thị before)

Cách sử dụng Thì tương lai hoàn thành: Thì tương lai hoàn thành miêu tả 1 hành vi trong sau này sẽ chấm dứt trước 1 hành động khác vào tương lai. CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE)

12. Tương Lai chấm dứt Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous): S + shall/will + have been + V_ing + O

Cách dùng: Thì tương lai xong tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn của 1 hành động sẽ đã xảy ra trong tương lai và sẽ ngừng trước 1 hành động khác trong tương lai.