Bài Tập Về Thì Quá Khứ Đơn Và Hiện Tại Hoàn Thành

     

Thì hiện tại chấm dứt là trong những thì tinh vi và khiến cho nhiều tín đồ học hồi hộp nhất vào ngữ pháp giờ Anh. Thấu hiểu điều đó, TOPICA Native giữ hộ đến các bạn tổng phù hợp trọn cỗ bài tập thì bây giờ hoàn thành tất cả đáp án (Present Perfect) để bạn nắm chắc chắn thêm cách sử dụng thì đặc biệt này.

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

1. Cầm tắt kim chỉ nan thì hiện nay tại kết thúc (Present Perfect)

Trước khi bước đầu làm bài xích tập lúc này hoàn thành, bạn cần củng nạm lại một trong những kiến thức cần phải biết của thì hiện tại tại hoàn thành dưới đây.

1.1. Công thức thì lúc này hoàn thành

Thể khẳng định: S + have/ has + VpIIThể lấp định: S + have/ has + not + VpII Thể nghi vấn:Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách thực hiện thì hiện tại hoàn thành

Diễn tả một hành động, sự việc bước đầu trong quá khứ với còn liên tục ở tương lai.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi vẫn học giờ Anh được 5 năm)

Diễn tả một hành động, vụ việc đã xảy ra nhiều lần trong thừa khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi vẫn xem phim này 3 lần rồi)

Diễn tả một ghê nghiệm cho tới thời điểm hiện tại tại.

VD: I have never been khổng lồ Korea. (Tôi chưa từng tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành động, vụ việc vừa bắt đầu xảy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi vừa đến xong)

Diễn tả một hành động không biết rõ thời hạn xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai này đã chiếm chỗ của tôi)


Để nâng cấp trình độ tiếng Anh, tăng cơ hội thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo Tiếng Anh cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày thuộc 365 chủ thể thực tiễn. khẳng định đầu ra sau 3 tháng.Học và trao đổi cùng giao viên tự Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.Bấm đăng ký để nhận khóa học thử, kinh nghiệm sự khác hoàn toàn cùng TOPICA NATIVE!

1.3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Để nhận ra động từ cần chia ở thì lúc này hoàn thành, chúng ta nên chăm chú những từ bỏ sau bao gồm trong câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: chưa từng, không bao giờFor + quãng thời gian: trong vòng ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ khi (Since 2001,…)Yet: chưa (dùng vào câu đậy định và câu nghi vấn)The first / second time : Lần trước tiên / thứ hai..

1.4. đoạn phim hướng dẫn biện pháp dùng thì lúc này hoàn thành

2. Các bài tập về thì hiện tại hoàn thành

2.1. Bài xích tập thì hiện tại dứt cơ bản


*

Bài tập present perfect (Bài tập thì HTHT)


Bài 1: Chia mọi động từ vào câu tiếp sau đây ở thì bây giờ hoàn thành  Bo _____ (drive) Rose khổng lồ work today. They _____ (work) all day & night. We _____ (see) the new bridge. He ____ (have) breakfast this morning. Ann và Don ____ (wash) the car. Kathy ____ (want) to lớn go to lớn Queensland for a long time. Mel ____ (give) up smoking. I ____ (forget) that man’s name.  They ____ (lose) their keys. Jack ____ (be) to lớn England.They ____ (leave) London this month.  He ____ (bring) a lot of English papers. She ____ (tell) me about it. I ____ (get) a long letter from father this week. She ____ (come), she will speak to you in a minute. I ____ (be) khổng lồ Radio City.  I think the director ____ (leave) the town. I ___ (paint) my office.  We ____ (know) her since she arrived in our city. I ____ (forget) your name.The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.Don’t you want lớn see this programme? It ………….(start).I (turn)……….. The heating on. It’ll soon get warm in here.……..they (pay)…….. Money for your mother yet?Someone (take)………………. My bicycle.Wait for few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.………you ever (eat)………….. Sushi?She (not/come)…………… here for a long time.I (work)………….. Here for three years.………… you ever …………..(be) in New York?You (not/do) ………….your project yet, I suppose.I (just/ see)………. Andrew & he says he ……..already (do)………. About half of the plan.I ………..just (decide)……… to start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any sport since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now and we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks khổng lồ the end of term.The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal khách sạn yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come and look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài 2: bài xích tập viết lại câu thì hiện tại dứt dưới dạng câu xác minh dựa trên hầu hết từ gợi nhắc dưới đâyMary / visit / his grandparentsJack / play games / on the computer John và Su / wash / their car Andrew / repair / his bike Phil / help / Anne with maths Brad and Louise / watch / a film Tamara / talk lớn / her best friend Bridgette / draw / a picture Carol / read / a computer magazine Tom và Alice / be / to lớn a restaurant Bài 3: Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì hiện nay tại dứt dưới dạng câu nghi ngờ dựa trên đều từ nhắc nhở dưới đâyyou / answer / the question Jenny / lock / the door Walter / điện thoại tư vấn / us you / see / the picture your parents / get / the letter it / rain / a lot how often / we / sing / the song Maureen / watch / the film how many books / Bob / read ever / you / be / lớn London 
*

Bài tập sáng tỏ thì hiện tại ngừng và thừa khứ đơn


Bài 4: chia động từ trong ngoặcHow long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend.I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for him since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the thử nghiệm yet?I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.
Để nâng cấp trình độ tiếng Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. năng động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày cùng 365 chủ đề thực tiễn. cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và trao đổi cùng giao viên trường đoản cú Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa huấn luyện thử, hưởng thụ sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!

Bài 5: Lựa chọn phương án đúng

1. When ____ to da Lat?

A. Did you move

B. Have you moved

C. You moved

D. Had you moved

2. I want lớn meet him again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. Seen

B. Have seen

C. Saw

D. See

3. I (not try) hot food before. It is quite strange to me.

A. Haven’t try

B. Haven’t tried

C. Don’t try

D. Didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her?

A. Have you wait

B. Has you waited

C. Have you waited

D. Did you wait

5. He (start) (drive) khổng lồ work 2 months ago because he (buy) a car.

A. Starts – driving – will buy

B. Started – driven – buys

C. Has started – driving – bought

D. Started – to lớn drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. Have known

B. Have know

C. Know

D. Knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. Did you finish

B. Have you finished

C. Did you finishes

D. Did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. Have known – be

B. Have known – was

C. Knew – was

D. Knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understand what she means.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Vắt Cổ Chày Ra Nước Là Gì, Vắt Cổ Chày Ra Nước

A. Read

B. Have read

C. Reads

D. Did read

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. Married

B. Marries

C. Had married

D. Will marry

Bài 6: Đọc và viết lại câu với từ bỏ just, yet & already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak to John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished và starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going lớn a hotel tonight. You phone to lớn seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone lớn reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to lớn go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went to lớn the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

2.2. Bài bác tập thì hiện nay tại dứt nâng cao

Bài 1: Chia những động trường đoản cú sau làm việc thì hiện tại tại tiếp diễn hoặc hiện tại tại dứt sao đến phù hợp My brother (not/ play)……….. Any thể thao since last year. Some people (attend)………….the meeting right now. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday. I don’t keep in touch with Alan & we (not/call)……………………each other for 6 months.  Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen. Why are all these people here? What (happen)…………………………..? I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks lớn the final exam. She (finish) … the English course this week.  At present, he (compose)……………………a piece of music. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.Bài 2: Viết lại đầy đủ câu dưới đây sao mang lại nghĩa không đổi This last time Tom came back to his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

It has been 3 years since we first went khổng lồ Japan.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: 6 Cách Làm Salad Bắp Cải Tím Trộn Sốt Mè Rang, Cách Làm Salad Bắp Cải Tím Sốt Mè Rang

Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: tìm lỗi sai cùng sửa lỗi trong những câu dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cat eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.I have just decided khổng lồ start working next week.He has been at his computer since seven hours.She hasn’t received any good news since a long time.9.My father hasn’t played any sport for last year.I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.Bài 4: bài tập thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Chuyển đổi từ hiện tại kết thúc sang quá khứ solo (và ngược lại)