Bài tập về giới từ in on at có đáp án

     

Thực hành một số bài tập về giới từ bỏ in at on trong giờ Anh, dạng bài bác tập này thân quen với học sinh các cấp học cung cấp 2, cấp cho 3 với sinh viên. Phần dưới cùng gồm đáp án ví dụ và đầy đủ. Chắc chắn dạng bài tập này cần thiết và hữu ích cho những bạn.

Bạn đang xem: Bài tập về giới từ in on at có đáp án

*

BÀI TẬP GIỚI TỪ IN AT ON

1.IN

– IN được dùng để làm chỉ những thời khắc không xác định trong một ngày, một tháng, một mùa hoặc một năm.

– IN được dùng làm nói về một khoảng chừng thời gian diễn ra sự kiện, hành động nào đó.

– IN + một khoảng chừng thời gian

– IN time: vừa kịp lúc

– IN + địa điểm nhỏ

2. AT

– AT được dùng làm chỉ một khoảng thời hạn chính xác.

– AT được áp dụng để chỉ những kì ngủ lễ thời gian ngắn như at weekend, at Christmas,…

– AT được áp dụng để diễn đạt thời điểm trong khoảng thời hạn ngắn như at the kết thúc of…

– AT + thời gian cụ thể

– AT + số nhà

– AT + vị trí lớn

3. ON

– ON được dùng để làm chỉ ngày ví dụ trong tuần với ngày vào tháng.

– ON time: tức là đúng tiếng (không bị chậm, trễ giờ)

Các các bạn nhớ học tập thêm nhiều kỹ năng tiếng anh hữu dụng tại: https://baosongngu.vn.


BÀI TẬP VỀ GIỚI TỪ IN AT ON

Exercise 1: Chọn giải đáp đúng nhất.

1.Her next birthday will be _______ Monday.

A.in

B. On

C. At

D. By

2. My family must leave ________ a few minutes.

A.in

B.at

C.on

D.since

3. We’re getting married ________ three month’s time.

A.on

B.at

C.for

D.in

4. He often eats bread _______ lunch.

A.on

B.by

C.in

D.at

5.It arrives_________ thủ đô new york at ten o’clock.

A.at

B.in

C.near

D.on

6. Kim usually works _______ the weekend.

A.on

B.at

C.for

D.above

7. The 12.00 train left _______ time.

A.on

B.in

C.for

D.near

8. Nam want to lớn get trang chủ ______ time khổng lồ see my parents.

Xem thêm: Kỷ Niệm 131 Năm Ngày Sinh Nhật Bác Hồ Lần Thứ Bao Nhiêu, Kỷ Niệm 131 Năm Ngày Sinh Nhật Bác Hồ

A.on

B.at

C.for

D.in

9. Vị you go to school _____ Sundays?

A.on

B.in

C.by

D.with

10. Phong’s not trang chủ ______ present.

A.on

B.at

C.near

D.in

11. Wind couldn’t decide where to lớn go for his birthday. ______ the end, he decided to lớn go to lớn Korea.

A.with

B.on

C.at

D.in

12. His father was born _____ 1963.

A.on

B.at

C.in

D.among

13. Mr.Jun will meet me at the restaurant _______ 8 o’clock.

A.on

B.at

C.for

D.in

14. Lin’s grandmother is _______ hospital.

A.on

B.at

C.for

D.in

15. Hoa works _____ PCC.

A.on

B.at

C.for

D.in

Exercise 2: Điền các giới tự in, on, at vào những câu sau:

1.Will she be trang chủ _____ time for lunch?

2. The week will begin _____ Sunday.

3. They got to lớn the station just _____ time to catch the train.

4. Thy left school ______ the over of 15.

5. This restaurant will close _____ midnight.

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi sai trong số câu dưới đây:

1. Lan wants to live và work on Japan.

2. Hung’s birthday is in 2nd of July.

3. We will arrive in Saigon on 9 a.m.

4. This cat jumped in his face & scared me.

Xem thêm: Top 34 Tìm Từ Có Vần Oen Hay Nhất 2022, Tiếng Việt Lớp 1

5. It is his birthday in the 22nd.

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1.Chọn B (on + ngày vào tuần)

2. Chọn A (in a few minutes: vào một ít phút – cấu trúc cố định của in)

3. Chọn D (in + khoảng chừng thời gian)

4. Chọn A ( at + khoảng thời hạn ngắn – at lunch)

5. Chọn B (in + địa điểm)

6. Lựa chọn B (at the weekend)

7. Chọn A (on time: đúng giờ)

8. Chọn D (in time: kịp giờ)

9. Lựa chọn A (on + ngày trong tuần)

10. Lựa chọn B (at present – cấu trúc cố định)

11. Chọn D (in the end)

12. Chọn C (in + year)

13. Lựa chọn B (at + thời gian cụ thể)

14. Chọn D (in + địa điểm)

15. Chọn B (at + vị trí lớn PCC Officer of the các buổi party Central Committee – văn phòng tw Đảng)