Đề cương ôn tập học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2021

  -  

Đề cưng cửng học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 mang đến những dạng bài tập như kiếm tìm từ khác loại, điền vào địa điểm trống, tìm lỗi sai... Qua đó, giúp các em ôn tập thật giỏi từ vựng, ngữ pháp giờ đồng hồ Anh để chuẩn bị cho bài thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 năm 2021

Đồng thời, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để giao đề cương cứng ôn tập cuối học kì 2 môn tiếng Anh 3 cho học sinh của mình. Không tính ra, có thể tham khảo thêm đề cưng cửng môn Toán, giờ Việt. Cụ thể mời thầy cô và những em học sinh cùng tải đề cưng cửng ôn tập cuối kì 2 môn giờ Anh lớp 3:

Đề cưng cửng ôn thi kì 2 môn giờ Anh lớp 3 năm 2021 - 2022

I. Odd one out.

1. Cat

2. Fine

3. Where

4. Under

5. In

6. Garden

7. Dog

rabbit

five

What

next

on

fish tank

mouse

parrot

nine

Do

near

of

flower

goldfish

pet

twelve

How

behind

front

pot table

cat


II. Circle a, b or c.

1. I have five...............

a. Rabbit b. Goldfishc. Dog

2. Vì you have .........parrots?

a. Anyb. Some c. A

3. The cats are next to lớn the flower........

a. Cageb. Tankc. Pot

4. ........are the parrots? - They’re in the cage.

a. How many b. What c. Where

5. The dog is in......of the fish tank.

a. Nextb. Onc. Front

III. Read and write.

A. My name is Phong. Today I am in the park with my friends. We are doing sports & playing games. Some of the boys và I are playing football. Some of the girls are skipping. My friend Mai is cycling. Nam & Quan are flying kites. We are happy in the park.

1. The children are in the.....................

2. Some of the boys are.....................

3. Some of the girls are.....................

4. Mai is.....................

5. Nam & Quan are.....................

B. Hello! My name is Nam. I am nine years old. My family is in Hue. It is in central Viet Nam. Hue is near da Nang but far from Nha Trang. There are a lot of mountains & trees in my place.


1. Nam’s family is ..................................

2. He is ...............................years old.

3. Hue is ........................ Viet Nam..

4. Hue is ............................ Nha Trang?

5. There are a lot of …………………and …………………in Nam’s place.

IV. Fill in the blanks.

1. I have a lot of........... (pets / toy)

2. She has one...........(dogs / cat) and three......... (goldfish / parrot)

3. The parrots are in the......... (cage / fish tank)

4. Where are your......... ? (rabbit / cats)

5. They’re......... The table (next / under)

6. My pets are .........the garden (in / on)

7. Bởi you have .........goldfish? (any / an)

8. The rabbit is next lớn the flower......... . (cage / pot)

9. I have two trucks, one doll và a......... (planes / kite)

10. Peter & Tom......... Ships. (like / likes)

V. Find a mistake và correct it.

1. Vày you have some cats?

...............................................................

2. I has a lot of pets.

...............................................................

3. The dogs is in front of the house.

...............................................................

4. Where are the rabbit?

...............................................................


5. He’s is in the garden.

...............................................................

6. The rabbits are next in the flower pot.

...............................................................

7. The goldfishes are in the fish tank.

...............................................................

8. What toy bởi vì you like?

...............................................................

9. Linda lượt thích dolls and kites.

...............................................................

10. Peter and Tony like truck & ships.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Thơ Hay Của Bác Hồ Kính Yêu Của Dân Tộc Ta

...............................................................

VI - Reorder the words khổng lồ make sentences.

1. Lot / I / have / pets / a / of /.

...............................................................

2. Are / cage / The / in / parrots / the / .

...............................................................

3. Goldfish / Where / are / the / ?

...............................................................

4. Fish tank / cats / are / The / behind / the /.

...............................................................

5. Bởi / have / trucks / you / any / ?

...............................................................

6. Like / you / do / toys / What /?

...............................................................

7. Likes / dogs / He / & / parrots /.

...............................................................

8. Many / How / have / you / bởi vì / goldfish / ?

...............................................................

9. He / five / plane / has / và /a / ships /.

...............................................................


10. In / listening / Hoa / is / music / the / to lớn / room /.

...............................................................

11. Mother / My / dinner / cooking / is /.

...............................................................

12. A / picture / is / drawing / He /.

...............................................................

13. Skipping / The / yard / the / are / girls / in /.

...............................................................

VII – Read and do the task.

This is Jane. She is ten years old. She has a cat, two dogs, two parrots and three rabbits. They are all in the garden. She also likes toys. She has five dolls and two ships. Her friend Jack has three trucks & four planes. Jane is cleaning the floor in the living room. Jack is playing with his toys in the playroom. She likes singing & drawing. He likes playing the piano. They cycle and fly their kites after school. The weather is sunny today. Jane lives in Ha Noi. Jack lives in Ho bỏ ra Minh City

TrueFalse
1. Jane has eight pets.
2. She doesn’t like toys.
3. Jack is Jane’s brother.
4. He lượt thích planes and trucks.
5. She is cleaning the floor.
6. He is watching TV.
7. She likes singing.
8. It’s rainy today.
9. Jane lives far from Jack.
10. They skate after school.

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Tương Ớt Chấm Bánh Tráng Dễ Làm Ngon Khó Cưỡng

.....