Bài tập tiếng anh 6

  -  

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 nâng cao. Hãy quan sát và theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 6

Xem ngay phương pháp nắm thuộc lòng 12 thì trong tiếng Anh tại đây:


Video phía dẫn phương pháp nắm nằm trong lòng 12 thì trong tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Tiếng Anh lớp 6 là nền tảng gốc rễ cơ bạn dạng và đặc biệt cho công tác tiếng Anh trung học tập cơ sở. Để cầm chắc những kỹ năng và kiến thức này, các bạn cần phải siêng năng từ bỏ học. Trong bài viết này, KISS English sẽ share cho các bạn những bài bác tập giờ đồng hồ anh lớp 6 nâng cao. 


Bài Tập giờ Anh Lớp 6 nâng cao Có Đáp Án

*
Bài Tập tiếng Anh Lớp 6 cải thiện Có Đáp Án

Choose the correct answer:

1. My sister is very fond ……………….. Chocolate candy.

A. Of

B. About

C. With

D. At

2. I have studied English ………………..eight months.

A. For


B. Since

C. By

D. In

3. Listen ………………..our teacher !

A. With

B. To

C. For

D. In


4. There isn’t ………………..food in the house.

A. None

B. No

C. Some

D. Any

5. He arrives …………………..at six o’clock.

A. At home

B. Home

C. In home

D. Khổng lồ home

6. Herbert has had his car………………….. 1999.

A. Ago

B. Since

C. To

D. For

7. How long will it ………………..to get there ?

A. Cost

B. Lose

C. Make

D. Take

8. I ………………..it to you if you don’t have one.

A. Give

B. Gave

C. Will give

D. Would give

9. ………………..your homework yet ?

A. Did you finished

B. Are you finishing

C. Vì chưng you finish

D. Have you finished

10. It’s the best book I …………………..read.

A. Have ever

B. Had ever

C. Will ever

D. Can ever

11. He looked very………………when I told him the news.

A. Happily

B. Happy

C. Happiness

D. Was happy

12. She is ………………in history.

A. Interests

B. Interested

C. Interesting

D. Being interest

13. Is the Eiffel Tower taller………………..Big Ben?

A. Then

B. Than

C. As

D. Of

14. At school, David was………………anyone else in his class.

A. As clever as

B. As clever than

C. Cleverer as

D. Cleverest

15. She speaks French ………………..than you.

Xem thêm: Con Gái Thường Đến Tháng Vào Ngày Nào Trong Tháng ? Con Gái Tới Tháng Là Sao

A. More faster

B. More fluently

C. Well

D. The most fluently

16. It began lớn rain while we…………………..soundly.

A. Slept

B. Were sleeping

C. Have slept

D. Are sleeping

17. She doesn’t like coffee, does she ?

A. Yes, she doesn’t

B. No, she does

C. Yes, she did

D. No, she doesn’t

18. I won’t go khổng lồ bed …………………..I finish my homework.

A. Until

B. When

C. While

D. Since

19. Is this book ………………….. ? Yes, it’s mine.

A. You’re

B. Yours

C. You

D. Your

20. …………………..do you come lớn school ? By bus

A. How

B. What

C. By

D. When

Đáp án:

1. A; 2. A; 3. B; 4. D; 5. B 6. B; 7. D; 8. C; 9. D; 10. A 11. B; 12. B; 13. B; 14. A; 15. B;

16. B; 17. D; 18. A; 19. B; 20. A

Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps khổng lồ complete the following test

There are many Chinese festivals in Hong Kong. The Western New Year starts on the first day of January but the Chinese begin New Year on the first day of the first moon of the Chinese calendar. Before New Year’s Day comes, people clean and decorate their houses, (1)_________a lot of traditional food and go shopping for presents and new clothes. New Year’s Eve is the time (2) ________every family gathers its members together for dinner. People (3) ___________ the New Year with a music performance and a firework display to light up the sky.

On New Year’s Day, they visit their friends & relatives. The children get lucky money in red envelopes. Many people go khổng lồ the (4) ___________ khổng lồ wish for good health and good luck. Chinese people in Hong Kong celebrate the New Year with (5)________and happiness.

1. A. TakeB. BringC. CookD. Sell
2. A. WhenB. AfterC. BeforeD. During
3. A. MeetB. SeeC. EndD. Celebrate
4. A. HousesB. PagodasC. FamilyD. Camps
5. A. HopefulB. HopelessC. HopeD. Hoping

Đáp án: 1. C 2. A 3. D 4. B 5. C

Find a word from the box to complete the numbered blanks in the passage below:

used; on; afford; enough; every; soon; wait; used; listening; home; few; who; what; won; all;

There was once a large, fat woman (26)………………had a small, thin husband. He had a job in a big company & was given his weekly wages (27)………………Friday morning. As (28)………………as he got (29)………………on Friday, his wife (30)………………to make him give her (31)………………his money, & then she (32)………………to give him back only (33)………………to buy his lunch in the office every day.

One day the small man came home very excited. He hurried into the living room. His wife was (34)………………to the radio and eating chocolates there. ” You’ll never guess (35)…………… happened to lớn me today, dear,” he said. He waited for a few seconds and then added, ” I’ll (36)………………ten thousand pounds (37)………………the lottery!”

“That’s wonderful!” said his wife delightedly. But then she thought for a (38)……………… seconds and added angrily, ” but (39)………………a moment! How could you (40)………………to buy the ticket?”

Đáp án:26. Who; 31. All; 36. Won; 27. Every; 32. Used; 37. On; 28. Soon; 33. Enough; 38. Few;29. Home ; 34. Listening; 39. Wait; 30. Used ; 35. What; 40. Afford;

Tham khảo: https://theshineshop.vn/de-thi-hoc-sinh-gioi-tieng-anh-6/ 


Sách bài bác Tập giờ Anh Lớp 6 Nâng Cao

*
Sách bài xích Tập giờ đồng hồ Anh Lớp 6 Nâng Cao

Bài tập hỗ trợ nâng cao tiếng Anh 6 – Nguyễn Thị Chi

Link: https://thuvienpdf.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-6

Cuốn sách “Bài tập bổ trợ – cải thiện Tiếng Anh 6” do Nguyễn Thị bỏ ra chủ biên cùng soạn thảo theo chương trình tiếng anh mới của nhà xuất bản giáo dục vn là tài liệu giúp chúng ta nâng cao năng lượng tiếng anh về cả ngữ pháp, nghe nói phát âm viết.

Ngữ pháp và bài bác tập nâng cao tiếng Anh 6 – Vĩnh Bá

Link: https://tiki.vn/ngu-phap-va-bai-tap-nang-cao-tieng-anh-6-co-dap-an-p4311027.html

Sách được biên soạn trên cửa hàng nội dung chương trình lớp 6 mới. Các bài tập giúp các em học sinh củng cố kỹ năng và kiến thức đã học tập trong chương trình đồng thời cung ứng phần nâng cấp phù thích hợp với đối tượng học khá.

Ngữ Pháp giờ Anh nâng cấp Lớp 6 Tập 1, 2

Link:

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-1-p192453303.html

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-2-p192453296.html

Cuốn sách đến từ Megabook tổng hợp đầy đủ, ví dụ kiến thức ngữ pháp bám sát theo lịch trình học, bài xích tập nhiều dạng, phân tách theo lever kèm theo đó là lời giải chi tiết không chỉ được trình bày, lý giải một cách dễ nắm bắt và kỹ lưỡng, nhưng còn bổ sung cập nhật và không ngừng mở rộng giúp các bạn tiếp thu những kiến thức nâng cấp và toàn diện hơn.

Cuốn sách cũng hỗ trợ nhiều mẹo giải hay, dễ dãi vận dụng, dễ nhớ, để giúp học sinh làm bài xích nhanh hơn với đạt điểm cao hơn, từ đó các các bạn sẽ tăng thêm niềm hứng thú với môn học tập này.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Phạm Băng Băng Băng Mới Nhất Trên Vnexpress, Ảnh Phạm Băng Băng Năm 20 Tuổi

Lời Kết

Trên đấy là những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 nâng cao mà KISS English muốn mang đến cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này tương xứng và có ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ cùng hiệu quả.