Bài Tập Câu Hỏi Đuôi Lớp 9

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng


Bạn đang xem: Bài tập câu hỏi đuôi lớp 9

bài tập siêng đề câu hỏi đuôi giờ đồng hồ anh lớp 9 gồm đáp án


download xuống 2 1.958 40

theshineshop.vn xin ra mắt đến những quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu bài bác tập chuyên đề câu hỏi đuôi giờ đồng hồ anh lớp 9 gồm đáp án, tài liệu bao hàm 2 trang, khá đầy đủ lý thuyết, phương thức giải chi tiết và bài bác tập có đáp án (có lời giải), giúp những em học sinh có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kỹ năng và chuẩn bị cho bài thi môn giờ anh vào lớp 10 sắp đến tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như ao ước đợi.

Mời các quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và sở hữu về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

UNIT 3: TAG QUESTIONSA. Finish these sentences by adding a tag question with the correct khung of the verbs & the subject pronoun.1. You’re going lớn school tomorrow, ____________?2. Gary signed the petition, ___________________?3. There’s an exam tomorrow, _________________?4. Beverly will be attending the university in September, ____________?5. She’s been studying English foe two years, ___________________?6. It doesn’t work, _______________?7. He should stay in bed, _______________?8. Let’s go fishing, ____________?9. Jill & Joe have been to Mexico, _______________?10. You và I talked to lớn the professor yesterday, ___________________?11. You will stay in touch, ____________?12. After the couple of the years the heat gets too much, ____________?13. You didn’t know I was an artist, _________________?14. It is quite warm, ____________?15. That hardly counts, ______________?16. Oh, he wants us to lớn make films as well, ____________________?17. I’ll tell you roughly, _____________?18. You rarely see that sort of thing these days, ____________?19. Women are very seldom convicted, ___________________?20. Nobody knows the answer, _________________?B. Choose the correct answer (A, B, C, or D).1. We should call Rita, _______________?A. Should we B. Shouldn’t we C. Shall we D. Should not we2. Monkeys can’t sing, ______________?A. Can they B. Can it C. Can’t they D. Can’t it3. These books aren’t yours, ____________?A. Are these B. Aren’t these C. Are they D. Aren’t they4. That’s Bod’s, ____________?A. Is that B. Isn’t it C. Isn’t that D. Is it5. No one died in the accident, ______________?A. Did they B. Didn’t they C. Did he D. Didn’t he6. The air-hostess knows the time she has been here, ______________?A. Does she B. Isn’t it C. Doesn’t she D. Did she7. This is the second time she’s been here, ______________?A. Isn’t this B. Isn’t it C. Has she D. Hasn’t she8. They must bởi as they are told, ________________?A. Mustn’t they B. Must they C. Are they D. Aren’t they9. He hardly has anything nowadays, _________________?A. Hasn’t she B. Has he C. Doesn’t he D. Does she10. You’ve never been in Italy, _________________?A. Have you B. Haven’t you C. Been you D. Had you 11. Sally turned her report, ________________?A. Didn’t she B. Did she C. Hadn’t she D. Didn’t she14. You have a ticket to the game, _______________?A. Have you B.

Xem thêm: Đội Hình Trẻ Xuất Sắc Nhất Thế Giới 2021, Đội Hình Cầu Thủ Trẻ Hay Nhất Thế Giới Hiện Nay


Xem thêm: Kịch Bản Chương Trình Họp Phụ Huynh Học Kì 1, Năm Học 2021


Don’t you C. Haven’t you D. Vì you 15. Tom knows Alice, _____________?A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he16. Come into the kitchen, _____________?A. Bởi vì you B. Will you C. Won’t you D. B và C17. Everybody likes beauty, ___________________?A. Doesn’t he B. Bởi they C. Don’t they D. Does he18. Peter never comes to lớn class late, ________________?A. Doesn’t he B. Doesn’t Peter C. Does he D. Does Peter19. I’m going to see my grandparents in sài gòn City next week, _______________?A. Aren’t I B. Am I not C. Are you D. A và B20. Your baby is very lovely, ______________?A. Is he B. Isn’t he C. Is it D. Isn’t itC. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.1. It has been a long time since we talked to John, isn’t it? A B C D2. There’s a new Orient restaurant in town, isn’t it? A B C D3. They hardly never go to the beach because of their sickness, vì chưng they? A B C D4. Nobody had bothered khổng lồ plant new ones, vị they? A B C D5. You won’t be leaving for another hour, won’t you? A B C D6. They enjoy watching soccer on television, vì chưng they? A B C D7. David và Peter love football but their classmates don’t, vì chưng they? A B C D8. I’ll help you with your homework, shan’t I? A B C D9. There are ten children playing in the yard near her house, aren’t they? A B C D10. Smoking isn’t good for our health, so it should be banned, is he? A B C D

ĐÁP ÁNA.1. Aren’t you2. Didn’t he3. Isn’t there4. Won’t she5. Hasn’t she6. Does it7. Shouldn’t he8. Shall we9. Haven’t they10. Didn’t we 11. Won’t you12. Doesn’t it13. Did you14. Isn’t it15. Does it16. Doesn’t he17. Shall I18. Bởi you19. Are they20. Vì chưng theyB.1. B2. A3. C4. B5. A6. C7. B8. A9. B10. A11. A14. C15. A16. D17. C18. C19. D20. DC.