Speak

     

Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (1.28 MB, 15 trang )
Bạn đang xem: Speak

4. Baggy (adj):5. Plain (adj):6. Suit (n):3. Sleeve (n) / sleeveless (adj):NEW WORDSk ca rôẻk s cẻ ọtay áo / không có tayr ng thùng thình, th ngộ ụtr nơb com lê ộ7. Sweater (n):áo len Unit 2 : CLOTHINGI/ SPEAK4. A short- sleeved blouse9. Xanh shorts7. Baggy pants5. A sleeveless sweater 6.A striped shirt 1. A colorful T - shirt2. A plaid skirt3. A plain suit8. Faded jeansab cfed
ghi*a/ Match the phrases khổng lồ the pictures *b/Work in small groups . 1. What bởi you usually wear on the weekend?5. What vị you wear to lớn the party/ wedding/ on Tet holidays? 4. Do you like your uniform? Is it comfortable?2. Why vày you wear these clothes?3. What is your favorite type of clothing? Why?6. Do you wear traditional dress?/ bởi you want khổng lồ wear your favorite clothing at school/ at home?Casual clother Favorite clotherSchool uniformClothes for special occasionsNEW WORDS1. Announcement (n): 4. Carry (v):2. Lost (adj.): missing3. Car fair (n):5. Doll (n): l i thông báo ờ có m t tíchấ h i ch xe h iộ ợ ơ Búp bê Ngày mai các lớp


Xem thêm: Cách Làm Nước Mắm Để Lâu ? Nước Mắm Chua Ngọt Để Trong Tủ Lạnh Được Bao Lâu

làm tổng dọn dẹp và sắp xếp Ban GHUnit 2 : CLOTHINGII/ ListenLabel these pictures:flowered pantsbrown shoesbootssandalslong-sleeved trắng blouseshort-sleeved white blouseshort-sleeved pink blousepink skirtblue shortsA B C A B C A B Cflowered pantsbrown shoesbootssandalslong-sleeved white blouseshort-sleeved trắng blouseshort-sleeved pink blousepink skirtblue shortsA B C A B C
A B CYou are going khổng lồ hear a public announcement about a lost little girl called Mary.blue shortslong-sleeved trắng blousebrown shoesChoose the best answer:1. Mary is years old. A. 5 b. 6 c. 2. She was last seen minutes ago. A. B. 15 c. 303. Mary has hair. A. Long dark b. C. Brown4. She may be carrying a ( an ) a. Bag b. C. Umbrella5. If you see Mary, please bring her to lớn the a. Car fair b. Main entrance c. 6. Her is waiting for her. A. B. Mom c. Sister3doll20information deskdadshort darkAnnouncer (on Public Announcement)Attention, please. Here is a special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen trăng tròn minutes ago near the main entrance to lớn the car Fair. Her


Xem thêm: Collagen Tươi Là Gì Và Cách Sử Dụng Collagen Dạng Bôi, Cách Sử Dụng Collagen Bôi Mặt

name’s Mary và she is 3 years old. She has short dark hair. She’s wearing shorts - blue shorts và a long - sleeved white blouse. She’s wearing a pair of shoes - brown shoes. She may be carrying a large doll.If you see Mary, please bring her to the Information Desk. Her father’s waiting for her there. Thank you. Listen khổng lồ the tape then answer the question:Homework:1. Learn by heart vocabulary.2. Prepare : Read blue pants . Blue pants . C/ What ‘s Japanese ‘s traditional dress ? It’s Kimono .b/What is the aodai described as ? It’s describled as a long silk tunic It’s describled as a long silk tunic with slit on the sides và worn over with slit on the sides and worn over loose pants.loose pants. a/ What’s our traditional dress ?It’s Ao dai.Lucky animal